Fred och dialog i en värld av kriser temat för den sjätte National Dialogues-konferensen i Helsingfors

Den sjätte National Dialogues-konferensen ordnas den 11-13 juni. Konferensen om nationella dialoger och informella dialogprocesser (Conference on National Dialogues and Non-formal Dialogue Processes) fyller 10 år i år. Konferensen som samlar över 200 deltagare från över 60 länder syftar till att öka förståelsen för hur dialogprocesserna bäst kan anpassas till dagens globala omvärld av många kriser. Konferensen öppnas av utrikesminister Elina Valtonen som deltar i en paneldiskussion om ungdom och fredsbyggande.

National Dialogues Conference (NDC) som ordnats sedan 2014, har varit ett viktigt forum för att sprida bästa praxis inom fredsmedling och som mötesplats för dem som deltar i olika fredsprocesser och dialoger.

Konferensen bjuder in deltagarna till diskussion om rollen av nationella dialoger och informella dialogprocesser när det gäller att förbättra resiliensen, förebygga och lösa konflikter och upprätthålla fred under svåra förhållanden.

Under diskussionerna framförs synpunkter och hörs erfarenheter från deltagare från bland annat Afghanistan, Colombia, Myanmar, Sydafrika, Sudan och Jemen. Konferensen lyfter fram synergier och komplementaritet mellan olika aktörer och diskuterar de allt starkare så kallade framväxande makterna och utmaningarna i det multilaterala systemet.

Konferensdeltagarna behandlar frågor som rör sig om olika traditioner och tillvägagångssätt inom fredsmedling samt religiösa aktörers och urfolks roll och synvinklar. Deltagarna diskuterar också utmaningarna med att inkludera sådana frågor som klimatförändringar och artificiell intelligens i dialogprocesserna. Vidare kommer konferensen att behandla psykisk hälsa och psykosocialt välbefinnande som en del av fredsprocessen och undersöka kopplingarna mellan nationella dialoger, mänskliga rättigheter, demokrati och val. Frågor som gäller kön och delaktighet är konferensen övergripande teman.

Bland NDC:s internationella talare finns företrädare för regeringar, internationella och regionala organisationer samt det civila samhället, inklusive organisationer för personer med funktionsnedsättning. Talare som deltar i högnivåsessionerna är bland annat Zane Dangor, statssekreterare vid det sydafrikanska utrikesministeriet, EU:s tidigare särskilda representant för mänskliga rättigheter och det särskilda sändebudet för fredsprocessen i Colombia Eamon Gilmore, FN:s biträdande generalsekreterare för ungdomsfrågor Felipe Paullier, f.d. medlem av den afghanska senaten Dr. Anarkali Kaur Honaryar, ledamot av den colombianska katolska biskopskonferensen med ansvar för förbindelserna mellan kyrka och stat, ständig följare av fredsprocessen, Héctor Fabio Henao och direktör Eiman Baldo från Next Century Foundation.

Konferensen ordnas av utrikesministeriet i samarbete med CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation, Kyrkans Utlandshjälp, Finska Missionssällskapet och Abilis-stiftelsen. CMI är konferensens sekretariat.

 

 

Mer information

Kaisa Raitio, kommunikations- och insamlingschef, kaisa.raitio@cmi.fi, tfn +358 50 338 92 69

Katja Ahlfors, ambassadråd, direktör, utrikesministeriets fredsmedlingscenter, tfn +358 295 350 191

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.