Regeringens proposition om avtalet om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna har överlämnats till riksdagen

Statsrådet lämnade den 30 maj en regeringsproposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna. Förutom lagen om sättande i kraft innehåller propositionen tio anknytande lagförslag. I propositionen bedöms att godkännandet av avtalet i riksdagen förutsätter ett beslut som fattas med två tredjedelars majoritet.

I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner avtalet om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna (Defense Cooperation Agreement, DCA).  Syftet med DCA är att skapa uppdaterade ramar för försvarssamarbetet med Förenta staterna. Förenta staterna är en central strategisk allierad för Finland. På grund av den förändrade säkerhetsmiljön är ett nära och smidigt samarbete med Förenta staterna allt viktigare.  Avtalet innehåller bestämmelser om Förenta staternas militära närvaro i Finland i alla säkerhetslägen. Därutöver bidrar det också till regionalt samarbete. Avtalet förbättrar förutsättningarna för Förenta staternas stöd till Finland och stärker Finlands säkerhet också under Natomedlemskapet.

I bilagan till avtalet anges de överenskomna anläggningarna och områdena där Finlands och Förenta staternas samarbete och samverkan i huvudsak kommer att ske. DCA-avtalet ger Förenta staterna möjlighet att i fortsättningen använda kongressens finansiering för eventuella infrastrukturinvesteringar i Finland.

I avtalet om försvarssamarbete finns det bestämmelser om Förenta staternas tillträde till och manövrar i finskt territorium samt om användningen av vissa i bilagan uppräknade överenskomna anläggningar och områden. De allt som allt femton anläggningarna och områdena används permanent av Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet. I avtalet ingår också bestämmelser om förhandslagring av försvarsutrustning, förnödenheter och materiel, den rättsliga ställningen för Förenta staternas styrkor, civila komponent, anhöriga och avtalsentreprenörer, säkerheten för de amerikanska styrkorna, straffrättslig jurisdiktion samt om andra praktiska frågor, såsom beskattning, tullar, skadestånd och import.

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skjutvapenlagen, utlänningslagen, militärfordonslagen, mervärdesskattelagen, lagen om statens skadeståndsverksamhet, körkortslagen, lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, luftfartslagen, lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter och fordonslagen som följer av avtalet.

De faktiska konsekvenserna av avtalet kommer att bero på det framtida samarbetets omfattning.

Enligt propositionen strider artikel 3 om tillträde till de överenskomna anläggningarna och områdena, artikel 4 om förhandslagring av försvarsutrustning, förnödenheter och materiel, artikel 6 om säkerheten för Förenta staternas styrkor och artikel 11 om inresa och förflyttning i finskt territorium mot grundlagens bestämmelser om dessa frågor. Därför föreslås det att riksdagens beslut om godkännande av avtalet fattas med 2/3 majoritet på det sättet som grundlagen förutsätter i sådana situationer.

Mer information

  • Utrikesministeriet
  • Kaija Suvanto, rättschef, tfn +358 295 351 159
  • Minna Laajava, enhetschef, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn +358 295 350 128
  • Försvarsministeriet
  • Anna Korhola, äldre regeringssekreterare, +358 295 140 319
  • Justitieministeriet
  • Lauri Koskentausta, lagstiftningsråd, tfn +358 295 150 241
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi.