Europadomstolen har gett ett avgörande rörande Finland om återsändandet av en asylsökande till Irak

Europadomstolen har gett ett avgörande rörande Finland om återsändandet av en asylsökande till Irak

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (EIT) gav den 26 september sitt avgörande om återsändandet av en asylsökande från Finland till Irak.

Ändringssökanden ansökte 2015 om att få internationellt skydd i Finland för att inte bli återsänd till Irak.

Migrationsverket avslog ansökningarna om asyl och uppehållstillstånd, och förvaltningsdomstolen avslog ansökan om besvärstillstånd. 

Ändringssökanden anförde besvär hos Europadomstolen och åberopade att ett återsändande till Irak skulle innebära en kränkning av rättigheterna enligt artikel 3 (förbudet mot tortyr och omänsklig behandling) och artikel 2 ( rätten till liv) i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. EIT beslutade med stöd av ett interimistiskt förordnande att ändringssökanden inte får återsändas innan ärendet har behandlats av EIT.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde genom sitt beslut av den 19 december 2018 förvaltningsdomstolens och Migrationsverkets beslut när det gällde både avslaget på ansökan om uppehållstillstånd enligt principen om alternativt skydd och avvisningsbeslutet. Domstolen återförvisade ärendet till Migrationsverket för beviljande av ett uppehållstillstånd enligt 88 § 1 mom. i utlänningslagen. Den 15 februari 2019 beviljade Utlänningsverket den ändringssökande uppehållstillstånd för fyra år enligt principen om alternativt skydd. 

Av de skäl som beskrivs ovan ansåg EIT att omständigheterna bakom ändringssökandet hade bedömts korrekt på nationell nivå och att det således inte finns orsak att fortsätta behandlingen av ärendet. EIT upphävde det interimistiska förordnandet och avslutade besvärsbehandlingen.

Avgörandet i sin helhet finns på EIT:s webbsida på adressen: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196437

Ytterligare information: Päivi Rotola-Pukkila, lagstiftningsråd, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 351 922.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.