Systemet med rådgivande yttranden enligt Europakonventionen träder i kraft

Systemet med rådgivande yttranden enligt Europakonventionen träder i kraft

Protokoll nr 16 till Europakonventionen om mänskliga rättigheter träder i kraft den 1 augusti 2018. Genom protokollet inrättas ett system med rådgivande yttranden.

De högsta nationella domstolarna får i fortsättningen begära rådgivande yttranden av Europadomstolen för mänskliga rättigheter. I Finland är dessa domstolar högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, arbetsdomstolen och försäkringsdomstolen.

Rådgivande yttranden får begäras i fråga om tolkningen och tillämpningen av de rättigheter som anges i Europakonventionen och protokollen till den.

Det nya systemet syftar till att göra det nationella genomförandet av Europakonventionen effektivare. Systemet ökar också växelverkan mellan Europadomstolen och de nationella domstolarna.

Hittills har tio Europarådets medlemsstater godkänt systemet med rådgivande yttranden.

Mer information om protokollet finns på Europadomstolens webbplats: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c

Ytterligare information: Krista Oinonen, chef för enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, tfn 0295 351 172

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.