Ändringsprotokoll nr 15 till Europakonventionen träder i kraft – ändringar i klagomålsförfarandet vid Europadomstolen

Ändringsprotokoll nr 15 till Europakonventionen träder i kraft – ändringar i klagomålsförfarandet vid Europadomstolen

Protokoll nr 15 om ändring av Europakonventionen träder i kraft den 1 augusti 2021. Ändringsprotokollet godkändes i juni 2013 och ikraftträdandet medför betydande ändringar i rätten att överklaga till Europadomstolen.

Det femtonde ändringsprotokollet till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) godkändes och öppnades för undertecknande den 24 juni 2013. Finland undertecknade protokollet då, och ratificerade det den 17 april 2015. Ett villkor för att protokollet ska träda i kraft är att alla parter i Europakonventionen förbinder sig till det. I och med att Italien som sista part ratificerade protokollet den 21 april 2021 träder det i kraft den 1 augusti 2021.

Genom protokollet ändras förfarandet för att klaga till Europadomstolen i Strasbourg till vissa delar betydligt. För det första förkortas tidsfristen för att lämna in ett klagomål till domstolen från sex till fyra månader från den dag den nationella domstolen avgett sin slutliga dom. Den kortare besvärstiden omfattas dock av en övergångsbestämmelse enligt vilken tidsfristen på fyra månader tillämpas först från och med den 1 februari 2022. Den kortare besvärstiden tillämpas inte heller på fall där den slutliga nationella domen har meddelats före protokollets ikraftträdande, det vill säga före den 1 augusti 2021.

En annan betydande ändring gäller mål där den klagande inte har lidit avsevärt av en konventionskränkning. Domstolen kan efter ändringen avvisa mål där den klagande inte har lidit avsevärt, även om kränkningen av de mänskliga rättigheterna inte har utretts på behörigt sätt vid den nationella domstolen. Europadomstolen behandlar således inte längre mål som kan anses vara obetydliga.

I protokollet framhålls att systemet för överklagande enligt Europakonventionen är sekundärt i förhållande till den nationella tillämpningen av konventionen. Påstådda kränkningar av de mänskliga rättigheterna ska i första hand behandlas vid de nationella domstolarna.

Genom protokollet fastställs dessutom en övre åldersgräns på 65 år för domarkandidater till Europadomstolen. Därtill ska parterna i ett mål inte längre kunna förhindra domstolens kammare att överlämna ett mål till avgörande i stor sammansättning när det gäller viktiga frågor om tolkningen av konventionen eller om avgörandet kan strida mot Europadomstolens tidigare rättspraxis.

Ytterligare upplysningar:

Krista Oinonen, enhetschef, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, statsombud vid Europadomstolen, tfn 0295 351 172

Mia Spolander, lagstiftningssekreterare, enheten för människorättsdomstols - och konventionsärenden, tfn 0295 350 666