EU:s handelsministrar diskuterar konkurrenskraft, handelspolitikens framtid och handelsrelationerna mellan EU och Afrika

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio deltar i EU:s handelsministermöte i Bryssel den 30 maj. Handelsministrarna diskuterar beröringspunkterna mellan EU:s konkurrenskraft och handelspolitik och den framtida inriktningen samt EU:s handels- och investeringsrelationer med de afrikanska länderna. Deltagarna får också en rapport om WTO:s 13:e ministermöte i Abu Dhabi i februari.

Handelsministrarna kommer att behandla aktuella frågor som gäller unionens konkurrenskraft och framtida handelspolitik.  Finland betonar vikten av en öppen, regelbaserad, rättvis och ansvarsfull internationell handel för Europas konkurrenskraft. EU:s strategiska konkurrenskraft bygger på vidareutveckling av unionens egna starka sidor och på arbetet med att stärka EU:s yttre handlingsförmåga.

Finlands handelspolitiska mål går ut på att utveckla WTO, ingå ambitiösa frihandelsavtal, förbättra företagens marknadstillträde, diversifiera leveranskedjorna och att bidra till en öppen handelspolitik och marknadsbaserade lösningar.

EU har målet att få nya marknadsområden genom att förhandla fram handelsavtal och stärka reglerna för internationell handel.

"EU bör också sträva efter andra samarbetsformer med partnerländerna som är viktiga med tanke på unionens konkurrenskraft och globala inflytande, till exempel när det gäller kritiska råvaror och digitalisering", säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio.

Handelsministrarna diskuterar också olika sätt att utveckla handels- och investeringsrelationerna mellan EU och Afrika. Afrikas strategiska, geopolitiska och handelsekonomiska betydelse har ökat under de senaste åren. EU som är Afrikas viktigaste handelspartner har ett rätt så brett nätverk av handelskontakter i Afrika.

Under de senaste 20 åren har EU:s handel med de afrikanska länderna mer än fördubblats. Finlands mål är att stärka handelsrelationerna och partnerskapen mellan EU och Afrika i strategiskt viktiga frågor.

”En stor andel av den framtida ekonomiska tillväxten i världen kommer enligt prognoserna att ske i utvecklingsländer, och därför är det viktigt att också finländska företag bättre än tidigare kan få del av denna tillväxt”, säger Tavio.

Under lunchen diskuterar ministrarna WTO:s 13:e ministermöte som hölls i Abu Dhabi i februari 2024. Centrala frågor för Finland är att man får WTO:s tvistlösningssystem i gång igen, avslutar förhandlingarna om det multilaterala avtalet om elektronisk handel och vidtar åtgärder för att liberalisera och förenkla handeln med miljöprodukter och miljötjänster, vilket skulle gagna finländska företag.

Ytterligare information:

  • Reetta Härönoja, utrikeshandels- och utvecklingsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 740

  • Tuomas Tapio, avdelningschef, avdelningen för internationell handel, tfn +358 295 350 918

  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.