Kriser och bräckliga länder på mötesagendan för EU:s utvecklingsministrar

Utvecklingsministrarna sammanträder i Europeiska unionens råd för utrikes frågor i Bryssel den 7 maj 2024. Finland representeras av utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio som också träffar företrädare för Europeiska kommissionen och utrikestjänsten.

Utrikesrådet ska diskutera stödet till Ukraina och läget i Gaza. Ministrarna kommer också att diskutera resultaten av den nyligen utkomna slutrapporten från gruppen som utrett verksamheten i organisationen för Palestinaflyktingar UNRWA. Finland beslutade tidigare i vår att fortsätta betala stöd till organisationen.

”På grund av de förbättringar som nu gjorts i riskhanteringssystemet är de möjligt att fortsätta med stödet. Tio procent av vårt stöd till UNRWA går nu till för att förebygga missbruk”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio.

Ministrarna fortsätter diskussionen om förutsättningarna för EU:s verksamhet i bräckliga länder som också var på agendan för det föregående mötet i rådet för utrikes frågor. Frågor som då diskuterades var bland annat militärkupperna i Sahel, och nu vill ministrarna skapa en gemensam syn på hur och på vilka villkor stödet till lokalbefolkningen bör fortsätta i liknande lägen. 

Därtill presenterar Finland och Estland sina gemensamma idéer för att förbättra Global Gateway-strategin som stärker EU:s roll i partnerländerna. Det är viktigt att investeringarna i infrastruktur och andra investeringar, till exempel i digitaliseringen, tillgodoser såväl partnerländernas behov som bidrar till EU-målen för yttre förbindelser. Den privata sektorn har en stor roll i att genomföra Global Gateway.

”Små och medelstora företag bör få en större roll. Vi föreslår att små och medelstora företags medverkan ska betraktas som ett positivt kriterium när vi fattar beslut om projekten och projektfinansieringen”, säger Tavio.

På mötet lyfts också fram framtidstoppmötet som kommer att hållas i samband med FN:s generalförsamling i september, EU-ordförandelandet Belgiens insatser på området global hälsa, såsom samarbetet mellan EU och Afrikanska unionen, och konsekvenserna av översynen av EU:s fleråriga budgetram för instrumentet för grannskapspolitik. 

Mer information

  • Titta Maja-Luoto, avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358 295 350 017

  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.