Ändringar föreslås i priserna på de identitetskort och pass som utfärdas av en beskickning

Ändringar föreslås i priserna på de identitetskort och pass som utfärdas av en beskickning

Utrikesministeriet har sänt ett förslag till ändring av utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer på remiss. Remissbehandlingen pågår fram till den 6 augusti 2021. Enligt förslaget ska priset på identitetskort som utfärdas av beskickningar höjas med 6 euro, och priset på pass som utfärdas av beskickningar med 55 euro.

Ett undantag i fråga om prishöjningarna utgörs av priset på pass för personer som deltagit i Finlands krig, för vilka inga ändringar föreslås.

De föreslagna avgiftsändringarna för både identitetskort och pass grundar sig på självkostnadsprincipen enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Avgiftsändringen i fråga om identitetskort föranleds av de ändringar i lagen om identitetskort, passlagen, 15 och 38 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt 33 a och 159 § i utlänningslagen som träder i kraft den 2 augusti 2021. Identitetskortet förses med biometriska kännetecken, dvs. ansiktsbild och fingeravtryck. De extra kostnader som lagstiftningsändringarna medför riktas till den avgiftsbelagda verksamheten inom utrikesförvaltningen och ska i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten täckas till fullt belopp med tillståndsintäkter som tas ut för prestationerna. 

Avgiften för pass som utfärdas av beskickningar har sedan 2014 varit 140 euro. Priset på pass motsvarar inte längre dess självkostnadsvärde och det föreslås att priset höjs till 195 euro. Enligt 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten ska den avgift som tas ut för en offentligrättslig prestation motsvara beloppet av dess totalkostnader, dvs. prestationens självkostnadsvärde. 

Riktade begäran om utlåtande har sänts ut, men även andra kan yttra sig om förslaget till ändring av förordning och dess motiveringspromemoria.

Förslaget till ändring finns på adressen www.utlåtande.fi(Länk till en annan webbplats.).

Förslag till ändring av förordning och motiveringspromemoria(Länk till en annan webbplats.).

Mer information:

Leena Ritola, chef för enheten för passtjänster och notariella tjänster, leena.ritola@formin.fi, tfn +358 295 351 524

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.