Utlysning av statsunderstöd för att ordna fortbildning om internationell miljörätt och miljödiplomati

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd för att ordna fortbildning om internationell miljörätt och miljödiplomati. Utlysningen som riktar sig till högskolor eller andra sammanslutningar som ordnar fortbildning öppnas den 17 oktober och går ut den 3 november 2023 kl. 16.00.

Utrikesministeriet beviljar statsunderstöd enligt prövning för att ordna fortbildning i internationell miljörätt och miljödiplomat. Understödet är avsett att användas under perioden 1.1.2024–31.12.2026. Användningstiden preciseras i understödsbeslutet. Totalt 300 000 euro har reserverats för ändamålet.

Understödet ska användas för att ordna fortbildning i form av en kurs i internationell miljörätt och miljödiplomati i Finland eller utomlands. Understödet ska också användas för att genomföra en extern utvärdering av kursverksamheten och kursens resultat. 

Understöd beviljas för utbildning som riktar sig till personer som deltar i internationella förhandlingar om miljöavtal (till exempel tjänstemän, forskare och representanter för civilsamhällesorganisationer) för att öka interaktionen mellan förhandlare från utvecklingsländer och industriländer. Utbildningen ska bidra till att höja utvecklingsländernas kapacitet att delta i förhandlingarna om miljöavtal och att genomföra, följa upp och utvärdera avtalen. En annan förutsättning för understödet är att minst hälften av de personer som deltar i utbildningen kommer från utvecklingsländer. Utrikesministeriet uppmuntrar utbildningsanordnarna att använda metoder och material som deltagarna senare kan använda för att utbilda sina kollegor eller andra berörda parter.

Understöd kan beviljas högskolor eller andra sammanslutningar som ordnar fortbildning. Understödet beviljas under moment 24.30.66 punkt 4 i dispositionsplanen, Utvecklingssamarbete som inte inriktas enligt land. Under punkten i dispositionsplanen beviljas stöd bland annat för högskoleprogram.

Understödet som uppgår högst till 300 000 euro beviljas en anordnare för att ordna en kurs 2024-2026. Statsunderstödet får täcka högst 80 procent av de totala kostnaderna för utbildningen. I ansökan ska det framgå hur den återstående andelen av kostnaderna kommer att täckas. Vid beviljandet av understöd prioriterar utrikesministeriet i synnerhet följande:

  • sökandens allmänna expertis inom området för miljörätt och miljödiplomati
  • sökandens tidigare erfarenhet av att ordna fortbildning i miljörätt och miljödiplomati i Finland och/eller utomlands
  • tydlig specificering av fortbildningen och dess målgrupp, mål, teman och genomförandesätt, med beaktande av FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling (Agenda 2030), klimatavtalet från Paris och det globala Kunming-Montrealramverket för biologisk mångfald
  • på vilket sätt utbildningsplanen behandlar de mest centrala internationella avtalens struktur, förhandlingsmekanismer och innehållsfrågor, till exempel miljösäkerhet, förhållandet mellan klimatförändringar och konflikter samt internationell miljöförvaltning 
  • målgruppens storlek inklusive metoder för att nå deltagare i utvecklingsländerna och marknadsföra kursen där (målet är 25–35 deltagare, av vilka minst hälften från utvecklingsländer, i synnerhet kvinnor uppmuntras att delta)
  • en plan för hur sökanden kommer att samarbeta med utrikesministeriet under kursens olika faser under det första året och en preliminär plan för 2025 och 2026
  • en preliminär plan om en extern utvärdering av utbildningen innehållande ett kostnadsförslag

Ansökan om understöd ska lämnas in skriftligt. Ansökan ska innehålla en fritt formulerad beskrivning av fortbildningens innehåll 2024 och en preliminär beskrivning av innehållet 2025 och 2026 samt en preliminär bedömning av de totala kostnaderna för projektet, specificerat enligt kostnadsslag (inkl. en utvärdering).

Ansökan ska innehålla en utredning över de personer som har rätt att teckna sökandens namn (utdrag ur handelsregistret eller motsvarande) och information om hur sökanden finansierar den del av de totala kostnaderna för utbildningen som understödet inte täcker. Till ansökan bör även fogas CV för de personer som ansvarar för fortbildningen (minst två personer, minimikravet doktorsgrad).

Ansökan med bilagor ska lämnas in till utrikesministeriet senast fredagen den 3 november 2023 kl. 16.00 per post till adressen nedan eller per e-post under rubriken ”Ansökan om statsunderstöd 2023, KEO-60” till kirjaamo.um(at)gov.fi. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid behandlas inte.

Ansökningarna behandlas vid ministeriet inom cirka tre veckor. Sökandena informeras om beslutet per e-post.

Postadress: Utrikesministeriet
KEO-60
PB 23
00023 Statsrådet

Registratorskontorets besöksadress: Statsrådets gemensamma servicepunkt, Riddaregatan 2 b, betjänar kl. 8.00-16.15. Skriv som mottagare på kuvertet: Utrikesministeriet/KEO-60.

 

Tillämpliga författningsgrunder

Statsunderstödslagen (688/2001)