Statsunderstöd 2024 för civilsamhällesorganisationers verksamhet med koppling till utrikes- och säkerhetspolitiken och internationella åtaganden

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd under moment 24.90.50 i budgeten för 2024 (vissa statsunderstöd). Ansökningstiden är 6–30 november 2023. Utrikesministeriet ordnar ett informationsmöte om utlysningen den 10 november 2023.

Utrikesministeriet beviljar statsunderstöd för finländska civilsamhällesorganisationers verksamhet som hänför sig till Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella förbindelser. Organisationernas verksamhet ska ha en anknytning till utrikesministeriets verksamhetsområde.

Utgångspunkten för prioriteringarna i utlysningen 2024 är statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och mål med beaktande av utvecklingen i den utrikes- och säkerhetspolitiska miljön.

I enlighet med regeringsprogrammet är prioriteringarna:

  • Europeiska unionen som en geopolitisk och global aktör
  • omfattande transatlantiskt samarbete
  • stöd till den regelbaserade internationella ordningen
  • krishantering och fredligt konfliktförebyggande och konfliktlösning (inklusive fredsmedling)
  • främjande av de mänskliga rättigheterna

Understöd beviljas om riksdagen beviljar medel för ändamålet i statsbudgeten för 2024. Understödet är ett allmänt understöd för organisationens verksamhet 2024. På understödprocessen tillämpas statsunderstödslagen (688/2001)(Länk till en annan webbplats.). Stödet är behovsprövat allmänt understöd som beviljas för ett år i sänder.

På ansökan kan stöd beviljas finskregistrerade icke- vinstsyftande civilsamhällesorganisationer eller sammanslutningar (registrerade föreningar eller stiftelser) med rättshandlingsförmåga som har varit upptagna i föreningsregistret i minst ett år före ansökningstidens utgång. Stöd kan inte beviljas privatpersoner eller grupper.

Ansökan lämnas in via webbtjänsten sökunderstöd.fi. Att kunna lämna in en ansökan förutsätter en fullmakt som kan sökas i tjänsten suomi.fi. I vissa fall ska fullmakten registreras i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.). Att söka och kontrollera fullmakten ligger på sökandens ansvar. Närmare information om suomi.fi-fullmakten finns på Statskontorets webbplats(Länk till en annan webbplats.).

Ansökan ska lämnas in senast den 30 november kl. 16.15. Försenade ansökningar beaktas inte.

Utrikesministeriet ordnar ett informationsmöte om utlysningen för civilsamhällesorganisationerna fredagen den 10 november 2023 kl. 11.00-12.00. Mötet ordnas i Sjöekipaget på adressen Maringatan 22, Helsingfors, ingång via kontrollrum G. Vid mötet kan du ställa frågor om utlysningen och ta del av en presentation om statsrådets nya gemensamma ansökningssystem på adressen sokunderstod.fi. Var vänlig och ta med dig legitimation för inträde. Mötet kommer att hållas på finska. Anmäl dig senast den 9 november kl. 16 via denna länk(Länk till en annan webbplats.).

Mer information

  • UTPvaltionavut@gov.fi