Den nya strategin för humanitärt bistånd stärker Finlands insatser i krisområden

Den nya strategin för humanitärt bistånd stärker Finlands insatser i krisområden

Att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är ett av de centrala temana i den nya strategin för Finlands humanitära bistånd. Det är också viktigt för Finland att upprätthålla människors möjligheter att arbeta och leva under utdragna kriser.

Strategin för Finlands humanitära bistånd ersätter den tidigare riktlinjen från 2012. Målet är att stärka och styra verksamheten så att Finland är en principfast, innovativ, framåtblickande, flexibel, pålitlig och effektiv aktör i det internationella humanitära systemet.

Det humanitära läget i världen har försämrats avsevärt under 2000-talet. Antalet människor som behöver hjälp har ökat betydligt. Det pågår fler konflikter, enskilda konflikter räcker längre och fler människor har blivit flyktingar i eller utanför sitt hemland. Klimatförändringen har redan ökat naturkatastrofernas antal och skadeverkningar. Samtidigt erbjuder den tekniska utvecklingen möjligheter att ta i bruk nya verksamhetsmodeller och att utnyttja befintlig kunskap mer effektivt.

Genom den uppdaterade strategin vill Finland ta sig an dessa utmaningar och gripa tag i de nya möjligheterna.

”Finland vill delta aktivt i att utveckla den internationella humanitära biståndsverksamheten så att den blir ännu effektivare. Vi vill också bygga upp samarbetskanaler mellan humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete och fredsbyggande. På det sättet kan man också minska överlappningar i arbetet. Målet är att stärka länders och samhällens kapacitet att klara av och att återhämta sig från kriser”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Finland främjar rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Främjandet av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en av de viktigaste prioriteringarna i strategin. Våld, tvångsförflyttningar och bristande brottsbekämpning till följd av konflikter eller naturkatastrofer ökar ojämställdheten och det sexuella och könsrelaterade våldet.

Strategin betonar vikten av att upprätthålla befolkningens och näringslivet möjligheter att arbeta i krisområdena, och även av att beakta den privata sektorns roll i det humanitära arbetet. I synnerhet i utdragna kriser behövs det lösningar som de humanitära aktörerna inte ensamma kan erbjuda.

Den humanitära verksamheten ska vara behovsbaserad och icke-diskriminerande, till exempel så att man beaktar jämställdhet och personer med funktionsnedsättning samt minimerar risker och skador. Finland vill vara med och säkerställa att också personer med funktionsnedsättning får ta del av den humanitära biståndsverksamhetens alla skeden, fullskaligt och ändamålsenligt.

”Finland är engagerat i en kontinuerlig dialog och samarbete med sina partner om var och hur vi bäst kan hjälpa nödställda människor. Samtidigt försvarar och främjar vi de regler som redan finns för att skydda nödställda människor och de biståndsorganisationer som hjälper dem”, säger minister Skinnari.

 

Strategin för Finlands humanitära bistånd