Handelspolitiken beaktar inte personer med funktionsnedsättning tillräckling, enligt utrikesministeriets betänkande

Internationell handel påverkar de varor och tjänster som produceras och konsumeras i olika änder. Handeln påverkar också befolkningens sysselsättningsmöjligheter och arbetsvillkor. Alla gynnas dock inte. Utsatta grupper, såsom personer med funktionsnedsättning, har begränsad tillgång till de möjligheter som handeln skapar och de belastas oproportionerligt av förändringar.

En av sex personer över hela världen har någon form av funktionsnedsättning och det är en mycket mångfaldig grupp. De flesta bor i låg- och medelinkomstländer. De omfattar personer som har långvariga fysiska, mentala, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, som ofta hindrar dem från att delta i samhället på lika villkor.

Under de senaste åren har inkluderande handel blivit en viktig politisk fråga. Målet med inkluderande handel är att säkerställa att fördelarna med handeln fördelas vidare. Hittills har inkluderande handelsinitiativ främst inriktats på att stärka kvinnors och ungdomars deltagande i handelsmöjligheter. Inkludering av funktionshindrade har fått endast begränsad uppmärksamhet.

För att åtgärda denna brist beställde Finlands utrikesministerium en studie för att öka kunskapen och medvetenheten om de många olika sätt på vilka internationell handel påverkar rättigheter och välbefinnande för personer med funktionsnedsättning. Studien utarbetades av dr Marzia Fontana från Institute of Development Studies, University of Sussex och professor Sophie Mitra från Fordham University i New York.

I betänkandet beskrivs de viktigaste frågorna i samband med handel för personer med funktionsnedsättning. Den innehåller en analytisk ram som utvecklats i syfte att fördjupa förståelsen för hur handelsintegration påverkar personer med funktionsnedsättning. I betänkandet kombineras den analytiska ramen med insikter från fallstudier från låg- och medelinkomstländer. Studien kommer med rekommendationer för att säkerställa att handeln bidrar till ekonomiska och sociala rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I betänkandet efterlyses en handelsagenda för personer med funktionsnedsättning som omfattar alla personer med funktionsnedsättning. Handelsagendan bör säkerställa tillgången till varor och tjänster som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning till överkomliga priser. Den  betonar kvaliteten på den sysselsättning som handeln kan skapa, inte bara antalet arbetstillfällen. Personer med funktionsnedsättning måste kunna delta i det handelspolitiska beslutsfattandet för att kunna utforma en sådan politisk agenda.

Bistånd för handel, så kallad Aid-for-Trade, är viktig för att underlätta genomförandet av sådana åtgärder i låg- och medelinkomstländer. Detsamma gäller för att främja handelsagendor som är anpassade till målen för integrering av personer med funktionsnedsättning.