En av de viktigaste principerna för Finlands utvecklingssamarbete är att alla misstankar om missbruk utreds

Under de senaste dagarna har den offentliga diskussionen bland annat handlat om missbruk i utvecklingssamarbetet. En av Finlands viktigaste principer är att alla misstankar om missbruk utreds och att de medel som förlorats återbetalas, säger avdelningschefen på den utvecklingspolitiska avdelningen Titta Maja-Luoto.

Vad är det fråga om i de fall som förekommit i nyheterna under den senaste tiden, avdelningschef Titta Maja-Luoto?

”I samband med bokslutet offentliggör utrikesministeriet alltid uppgifter om återkrav som rör utvecklingssamarbetet. Det här är en del av öppenheten inom utvecklingssamarbetet.

Nyheterna har gällt projekt där misstankar om missbruk har utretts och medel har återkrävts. Det här är ett tecken på att tillsynen fungerar.

I ett av fallen förekom sexuellt utnyttjande. För att skydda offrens integritet och rättssäkerhet har det inte getts någon information om fallet, men utrikesministeriet avbröt genast utbetalningarna och inledde en utredning. När utredningen var slutförd drog utrikesministeriet tillbaka finansieringen av projektet.”
 

Genom vilka kanaler får utrikesministeriet information om misstankar om missbruk?

”Alla som arbetar med utvecklingssamarbete har en skyldighet att meddela utrikesministeriet om de upptäcker eller misstänker missbruk. Utrikesministeriet får information från olika partner inom utvecklingssamarbetet, genom egen tillsyn och egna granskningar. Dessutom har vi redan i flera år använt den öppna rapporteringskanalen väärinkäyttöilmoitus.fi, där vem som helst kan meddela misstankar, även anonymt om de så önskar. Under de senaste åren har antalet anmälningar varit kring 20–25 per år.”

 

Hur ingriper utrikesministeriet vid misstankar om missbruk?

”Ministeriet ser väldigt allvarligt på alla misstankar om missbruk och varje fall utreds. När en misstanke kommit fram, gör vi en bedömning av hur allvarligt fallet är och sedan fattar vi beslut om fortsatta åtgärder. Vi kan till exempel begära en särskild revision eller fatta beslut om att utbetalningarna ska avbrytas eller om att medlen ska återkrävas. I Finland är det Centralkriminalpolisen som ansvarar för att utreda eventuella misstankar om brott. I vissa fall tar utredningen av en misstanke och de rättsliga åtgärderna flera år.

Observera att missbruk endast sker i en liten del av utvecklingssamarbetet. År 2021 fattades beslut om att återkräva 106 170 euro. År 2020 fattades återkravsbeslut om totalt 151 550 euro och 2019 om 70 689 euro. Största delen av dessa har återbetalats.”

 

Hur övervakas användningen av medlen för utvecklingssamarbete?

En av utrikesministeriets centrala myndighetsuppgifter är att utöva tillsyn över, bedöma och övervaka utvecklingssamarbetet. Målet är att säkerställa att medlen används på ett behörigt sätt, utveckla verksamheten och ta fram information om resultaten av arbetet.

Utöver sin egen tillsyn låter utrikesministeriet regelbundet utföra oberoende granskningar av pågående projekt inom utvecklingssamarbete. Om det framkommer brister, vidtas korrigerande åtgärder.

Förvaltningen av medlen för utvecklingssamarbete utvärderas regelbundet av statens revisionsverk, utrikesministeriets enhet för intern revision samt till exempel OECD. Enligt statens revisionsverk är utvecklingssamarbetet en av de statliga verksamheter som övervakas och bedöms noggrannast.

Uppdaterade och detaljerade uppgifter om Finlands finansiering av utvecklingssamarbete finns på webbplatsen openaid.fi.”

 

Hur försöker man förebygga missbruk?

”Vi har en riskhanteringspolicy för utvecklingssamarbetet med riktlinjer för hur vi identifierar, bedömer och hanterar risker. Riskerna beaktas redan vid planeringen. Det är en effektiv modell, men allt missbruk kan inte förhindras ens genom den bästa framförhållning. Risken att medlen missbrukas ökar om utvecklingssamarbetet sker i en skör och instabil verksamhetsmiljö. Ett av målen med utvecklingssamarbetet är att göra förhållandena stabilare.”

 

Varför bedriver Finland utvecklingssamarbete trots riskerna?

”Utvecklingspolitiken är en väsentlig och nödvändig del av utrikes- och säkerhetspolitiken. Som medlem av det internationella samfundet bidrar Finland till att lösa globala problem. Genom utvecklingssamarbete stärker Finland också sin egen ställning internationellt.

Utvecklingssamarbete är inte nödvändigt i förhållanden som är välfungerande och stabila. De senaste årens kriser, såsom Rysslands invasion av Ukraina och covid-19-pandemin, har understrukit utvecklingspolitikens betydelse i det internationella samarbetet.

Resultatrapporten för utvecklingspolitiken lämnades till riksdagen i november och visar att Finland genom sitt långsiktiga utvecklingssamarbete har åstadkommit betydande resultat. Av rapporten framgår bland annat att allt fler flickor i de länder som Finland samarbetar med går ut grundskolan och att företagsverksamhet och att skapandet av till och med miljontals människovärdiga arbetsplatser har stötts genom det finländska partnerskapet. De här resultaten har betydelse även för Finlands framtid.”