Färsk rapport kräver att unga engageras i fredsprocesser och förebyggande av konflikter

Färsk rapport kräver att unga engageras i fredsprocesser och förebyggande av konflikter

Vid FN:s säkerhetsråds sammanträde om unga, fred och säkerhet onsdagen den 17 juli offentliggjorde FN:s generalsekreterares särskilda sändebud i ungdomsfrågor Jayathma Wickramanayake utredarna Ali Altioks och Irena Grizeljs rapport ”#WeAreHere” , som handlar om ungas roll i fredsprocesser. Rapporten innehåller fallstudier från bland annat Afghanistan, Centralafrikanska republiken, Myanmar, Nordirland, Sri Lanka, Syrien och Jemen.

Deltagarna i det ungdomssymposium som hölls i Ständerhuset i Helsingfors i mars. Foto: Nikke Puskala

I rapporten #WeAreHere understryks de uppbyggande metoder som unga kan använda för att främja fredsarbete och delta i fredsprocesser i hela världen. Där konstateras också att de unga har en viktig roll i ett lyckat genomförande av fredsavtal. Unga utgör ofta största delen av befolkningen i konfliktländer och kommer dessutom oundvikligen att delta i återuppbyggnaden av förtroendet i samhället och leda försoningsprocesser som sträcker sig över generationer. Unga får inte uteslutas från beslutsfattandet.

Resultaten av Altioks och Grizeljs utredning utmanar de traditionella uppfattningarna om inkludering i fredsprocesser. För att ungas roll i fredsprocesser ska vara betydelsefull, bör de skapa kontakter till varandra såväl inom, utanför som kring förhandlingsrummen. FN:s generalsekreterare António Guterres hoppas att olika aktörer, såsom beslutsfattare, ledare för olika grupper och samfund, fredsmedlare och fredsbyggare, kommer att använda sig av rapportens huvudbudskap och rekommendationer som inspiration och vägledning i sitt arbete.

Finland främjar ungas ställning i fredsprocesser

Ett utkast till rapporten #WeAreHere bearbetades i samband med ett symposium om ungas delaktighet i fredsprocesser som ordnades i Helsingfors den 5–6 mars. Det internationella evenemanget var det första i sitt slag, och det samlade unga fredsbyggare och representanter för olika organisationer från över trettio länder.  Som underlag för diskussionerna användes också rapporten Independent Progress Study on Youth, Peace and Security, som gjordes till följd av FN:s säkerhetsråds resolution (2250) om unga, fred och säkerhet.

I ungdomssymposiets inledande diskussion deltog också utrikesministrarna från Finland, Colombia och Qatar samt FN:s generalsekreterares särskilda sändebud i ungdomsfrågor Jayathma Wickramanayake. Foto: Nikke Puskala

Fredsmedling har redan länge varit ett prioriterat område i Finlands utrikespolitik. I arbetet för att stödja fredsprocesser fäster Finland särskild vikt vid ett inkluderande tillvägagångssätt, vilket bland annat innebär att stärka kvinnors och ungas delaktighet. Inkluderande processer ökar sannolikheten för att freden blir varaktig. Finland är en av föregångarna inom temat unga, fred och säkerhet och bereder för närvarande ett nationellt handlingsprogram för genomförandet av resolutionen om unga, fred och säkerhet – veterligen som det första landet i världen.

Altioks och Grizeljs rapport #WeAreHere kan läsas här (på engelska).