Team Finlands nya strategi effektiverar servicen för företagen

Team Finlands nya strategi effektiverar servicen för företagen

Team Finlands nya strategi ger en solid bas för att hjälpa finländska företag i Finland och på målmarknaderna. Den röda tråden i strategin och genomförandet av den är att skapa mervärde för finländska företag som vill öka sin export och internationalisera sin verksamhet.

Ambassadörer och Team Finland-experter möter företag på Team Finland-dagen i augusti 2019. Foto: Katri Källbacka/UM.
Ambassadörer och Team Finland-experter möter företag på Team Finland-dagen i augusti 2019. Foto: Katri Källbacka/UM.

Utrikesministeriet och mer än 80 ambassader och konsulat utomlands hjälper finländska företag på vägen mot internationell tillväxt. Team Finlands nya strategi fastställer tydliga mål och en riktning för hela nätverkets verksamhet.

Den nya strategin godkändes i Team Finlands styrgrupp i slutet av oktober. Genom strategin stärks både nätverkets konkreta mål och tillvägagångssätt. Styrgruppen fastställde också nya mätare för utvecklandet av samarbetet inom nätverket.

För utrikesministeriet innebär den nya strategin att det utvecklingsarbete som utförts under de senaste tre åren ytterligare stärks. Strategin kopplar ännu tydligare ihop utrikesministeriets och Business Finlands samarbete på målmarknaderna och verksamheten i hemlandet.

”Team Finland, och utrikesministeriet som nyckelaktör i nätverket, stöder finländska företags tillväxt och internationalisering genom att sammanföra finländska företags utbud med efterfrågan på utländska målmarknader. Utrikesministeriet fokuserar framför allt på verksamheten på målmarknaderna, där finländska företag får hjälp med att komma in i lokala efterfrågestyrda ekosystem”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

I genomförandet av strategin betonas vikten av det gemensamma system för hantering av kundrelationer, CRM, som utrikesministeriet, Business Finland, Finnvera, närings-, trafik- och miljöcentralerna tog i bruk tidigare i år. Servicen vid utrikesministeriet och beskickningarna effektiveras när informationen löper i realtid genom CRM. Responsen från kunderna kommer också i högre grad styra Team Finlands verksamhet.

Utrikesministeriet och beskickningarna hör till Team Finlands nyckelaktörer tillsammans med arbets- och näringsministeriet, Business Finland, Finnvera och närings-, trafik - och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna. Partner i nätverket är också organisationer som producerar export- och internationaliseringstjänster i Finland och i målländerna.

Team Finland främjar export och särskilt små och medelstora företags internationella tillväxt genom att erbjuda en smidig serviceväg från landskapen till världen. Nätverket gör också vårt land känt som ett centrum för högklassig kompetens och lockar utländska experter och investerare till Finland. Utrikesministeriets Team Finland-tjänster för företag:

  • - Hjälp att skapa internationella nätverk och kontakter
  • - Information om målmarknader, affärsmiljöer och marknadsmöjligheter
  • - Rådgivning om handelspolitik och handelshinder
  • - Instrument för utvecklingsfinansiering.

Utvecklandet av Team Finland-verksamheten är en del av programmet för export och internationell tillväxt i statsminister Rinnes regeringsprogram.

Ytterligare information:

Okko-Pekka Salmimies, Team Finland–ambassadör, utrikesministeriet, tfn 050 406 7540, fornamn.efternamn@formin.fi

Team Finlands strategi

Team Finland-nätverkets organisationer

Ytterligare information om Team Finland-nätverket