TAIEX: Samarbete och stärkande av kompetens

TAIEX: Samarbete och stärkande av kompetens

Europeiska unionen främjar utvecklingen i sina närområden på olika sätt. Ett finansieringsinstrument som finns tillgängligt är TAIEX, ett program för kortvarigt tekniskt stöd genom vilket man stödjer utveckling och reform av den offentliga förvaltningen och lagstiftningen i partnerländer. TAIEX berör varje år cirka 25 000–30 000 tjänsteinnehavare.

TAIEX-verksamheten inleddes 1996 och programmet blev snabbt ett viktigt verktyg för att stödja EU:s utvidgningsprocess. År 2006 utvidgades TAIEX även till målländer för EU:s grannskapspolitik och på 2010-talet hade gruppen av länder som drog nytta av programmet ytterligare utvidgats.

Kari Kiesiläinen on ollut vahvistamassa Bosnia-Hertsegovinan oikeusjärjestelmää eri organisaatioiden ja rahoitusinstrumenttien kautta jo parinkymmenen vuoden ajan. Kuvassa Kiesiläinen on puhumassa oikeuslaitoksen laadunhallinta-asioista Sarajevossa järjestetyssä TAIEX-seminaarissa.
Kari Kiesiläinen har hjälpt stärka Bosnien-Hercegovinas rättssystem via olika organisationer och finansieringsinstrument i redan 20 år. På foto talar Kiesiläinen om frågor gällande rättsväsendets kvalitetskontroll på ett TAIEX-seminarium i Sarajevo. Foto: HJPC B&H

Numera kan TAIEX-instrumentet utnyttjas av såväl målländer för utvidgnings- och grannskapspolitiken som i samarbetet med nästan vilket som helst tredje land samt därtill inom EU:s medlemsländer inom områdena för områdes-, struktur- och miljöpolitik. En klar majoritet av TAIEX-evenemangen genomförs dock fortfarande i samarbete med målländer för utvidgnings- och grannskapspolitiken.

Genom TAIEX finansieras i huvudsak tre typer av evenemang: expertbesök och seminarier i partnerländerna samt studieresor från partnerländer till EU:s medlemsländer. Ett typiskt evenemang varar mellan två och fem dagar och programmet byggs upp i samarbete mellan experter och representanter för partnerlandet.

Nästan hundra finländska experter

Finland har aktivt medverkat i TAIEX-verksamheten ända sedan programmet startades. Ett fungerande samhälle i kombination med en god förvaltning har skapat utomordentliga förutsättningar för att dela med sig av sakkunskap. Europeiska kommissionen och partnerländerna ber regelbundet finländska TAIEX-experter att hålla anföranden vid tillställningar. Varje år besöker närmare hundra finländska experter TAIEX-evenemang i partnerländerna. Dessutom står finländska ministerier och ämbetsverk värd för TAIEX-studieresor till Finland.

Undervisningsråd Reijo Aholainen från undervisnings- och kulturministeriet, utvecklingsdirektör Kari Kiesiläinen från justitieministeriet och specialsakkunnig Ritva Suurnäkki från Transport- och kommunikationsverket Traficom är erfarna TAIEX-experter och förtrogna med programmets styrkor och utvecklingsbehov. För dem innebär TAIEX utöver samarbete också en möjlighet att stärka den egna kompetensen.

 - Arbetet är krävande och utförs även i svåra förhållanden där det också kan finnas lokala spänningar med i bilden. Arbetet som TAIEX-expert är krävande men mycket givande, berättar Kari Kiesiläinen om sina erfarenheter.

Reijo Aholainen on ollut kehittämässä Euroopan unionin lähialueita sekä TAIEX-asiantuntijana että Twinning-hankkeissa. Kuluvan vuoden heinäkuussa Aholainen kävi kertomassa Kiovassa järjestetyssä TAIEX-seminaarissa, miten toisen asteen ammatillisen koulutuksen rahoitus on järjestetty Suomessa.
Reijo Aholainen har varit med och utvecklat Europeiska unionens närområden både som TAIEX-expert och i Twinning-projekt.

Betydande resultat genom samarbete

TAIEX grundar sig på efterfrågan och en kollegial anda. Då ett partnerland vill utveckla ett visst förvaltningsområde kan landet be Europeiska kommissionen att ordna ett TAIEX-evenemang. Om kommissionen beslutar att genomföra det föreslagna evenemanget söker kommissionen den sakkunskap som behövs bland EU:s medlemsländer. Genom att sammanföra aktörer inom den offentliga förvaltningen som utför uppgifter med samma innehåll och på samma nivå i EU:s medlemsländer och partnerländerna runt samma bord kan man både dela med sig av god praxis och stärka kunskaperna om EU:s lagstiftning.

Utvärderingar har visat att instrumentet anses fungera väl och vara effektivt. Dessutom får experterna från EU-länderna utan undantag utmärkt kritik av partnerländerna. Det finns en tydlig länk mellan expertens substanskompetens och verksamhetens framgång – för att få resultat till stånd måste TAIEX-experten ha omfattande insikter i de teman som är aktuella samt erfarenhet av hur dessa har tillämpats i personens hemland.

Ritva Suurnäkki (toinen oikealta) on toiminut TAIEX-asiantuntijana useissa EU:n laajentumis- ja naapuruuspolitiikan kohdemaissa. Kuvassa Suurnäkki on puhujana Ukrainassa järjestetyssä TAIEX-seminaarissa. Suurnäkin lisäksi kuvassa ovat vasemmalta lukien Serhiy Rusinov (Ukraina), Oleksandr Chauzov (Ukraina), Virgilijus Stundzia (Liettua) sekä Arvydas Giedraitis (Liettua).
Ritva Suurnäkki (andra från höger) har verkat som TAIEX-expert i flera länder som varit föremål för EU:s utvidgnings- och grannskapspolitik.  På foto är Suurnäkki talare på ett TAIEX-seminarium i Ukraina. Vid sidan av Suurnäkki syns på bilden från vänster Serhiy Rusinov (Ukraina), Oleksandr Chauzov (Ukraina), Virgilijus Stundzia (Litauen) samt Arvydas Giedraitis (Litauen).

Vid sidan om sakkunskap behövs dock även en förståelse för det sammanhang i vilket arbetet i partnerlandet utförs samt för de ramvillkor som styr tjänsteinnehavarnas arbete, påpekar Ritva Suurnäkki. Experten ska vara beredd att utföra bakgrundsarbete kring partnerlandets situation och kunna bygga upp sitt budskap enligt partnerlandets behov i stället för utifrån färdiga lösningar. Möjliggörandet av en dialog mellan kollegor är ett av TAIEX viktigaste mervärden.

- Det lönar sig till exempel att på förhand fundera på vilka frågor som kan väcka diskussion, uppmuntrar Suurnäkki.

Partnerländerna uppskattar TAIEX-evenemangen och hoppas på att de ska ge resultat som ibland kan verka mycket ambitiösa. Reijo Aholainen påminner om att det är viktigt att såväl experten som partnerlandets förvaltning kan dimensionera sina förväntningar på TAIEX-evenemanget rätt. Det är inte realistiskt att genom TAIEX, som är en kortvarig verksamhet som riktas till ett visst utvecklingsbehov, eftersträva samma genomslagskraft som genom till exempel långvariga projekt.

- Om det finns ett grundat behov av evenemanget, det är välplanerat och rätt människor fås med kan TAIEX dock vara till stor nytta för partnerlandets förvaltning, sammanfattar Aholainen.

Ett sätt att stärka yrkeskompetensen

Vid sidan om att utveckla förvaltningen i partnerlandet erbjuder TAIEX också experten själv en möjlighet att stärka den egna yrkeskompetensen. Förberedelserna inför evenemanget och diskussioner med kollegor får experten att fundera på sitt eget arbete och frågor med anknytning till det ur nya perspektiv. Ritva Suurnäkki betonar att den praxis och de processer som tillämpas i det egna arbetet inte ska ses som självklara i en TAIEX-kontext. Experten bör till exempel kunna motivera varför en viss sak har ordnats på ett visst sätt på nationell nivå.

- Det lönar sig att ställa kollegorna i partnerlandet motsvarande frågor och be dem berätta om sina erfarenheter. Det faktum att man är tvungen att fundera mer ingående på frågor som berör den egna uppgiften stödjer i stor utsträckning den egna professionella utvecklingen, fortsätter Suurnäkki.

Reijo Aholainen uppmuntrar i synnerhet personer som är i början av sin karriär att skaffa sig TAIEX-erfarenhet. För att kunna agera i en internationell kontext förutsätts att experten har en förmåga att ta ansvar och tåla stress samt är beredd att ofta röra sig utanför sin egen bekvämlighetszon. Å andra sidan hjälper just det ansvar som uppgiften medför experten att växa i sitt eget arbete.

- Att dela med sig av den egna sakkunskapen skulle vara en särskilt nyttig erfarenhet för just unga tjänsteinnehavare, konstaterar Aholainen.

Förutom att TAIEX utmanar experten att fundera på sitt eget arbete ökar det också förståelsen för de val som gjorts i andra länder. Anförandena vid evenemangen hålls ofta av experter från flera än ett EU-medlemsland, vilket ger fler möjligheter att utbyta erfarenheter. Detta stödjer också stärkandet av TAIEX-experternas kompetens. 

- Samarbetsinstrument i stil med TAIEX är nödvändiga för att vi ska lära oss förstå systemen i andra länder, sammanfattar Kari Kiesiläinen.

Efterfrågan på finländsk kompetens även i fortsättningen

Genom TAIEX-programmet får partnerländer omfattande stöd inom olika förvaltningsområden tack vare EU-finansiering. TAIEX täcker experternas rese- och inkvarteringskostnader, och dessutom betalas ett dagtraktamente och en ersättning för det arbete experten utfört i partnerlandet. TAIEX, som är ett instrument som baserar sig på samarbete, stödjer nätverksbildande och är samtidigt ett sätt att främja fördjupat samarbete mellan kollegor i olika länder och organisationer. TAIEX är ett utmärkt verktyg för att exportera finländsk kompetens.

På individnivå ger möjligheten att fungera som TAIEX-expert på många sätt mod att ta sig an nya utmaningar och kan också öppna dörrar senare i arbetslivet. En av de mest intressanta sidorna med TAIEX-verksamheten är att den ger möjlighet att medverka i utvecklingsarbetet i länder man inte nödvändigtvis annars skulle resa till.

- Då man fungerar som expert får man verkligen växa i internationella uppdrag, påminner Reijo Aholainen.

Hur kommer man då med i TAIEX-verksamheten? Det snabbaste sättet att gå med är att skapa en profil i det TAIEX-expertregister som Europeiska kommissionen upprätthåller. Kommissionen utnyttjar registret då den söker efter lämpliga experter för TAIEX-evenemang. I sin profil kan experten berätta om sina kunskaper och de uppgifter som han eller hon skött under sin karriär. Den som skapat en profil är inte skyldig att delta i TAIEX-evenemang och profilen leder heller inte till något tvång att delta i verksamheten.

- Jag uppmuntrar alla som är intresserade av att utnyttja sin kompetens i internationellt samarbete att skapa en profil i kommissionens TAIEX-expertregister. Experter i registret får information om planerade och kommande evenemang, vilket gör det lättare att söka sig till en TAIEX-mission, konstaterar Ritva Suurnäkki.

TAIEX omfattande verksamhetsområde som inbegriper olika förvaltningsområden och nästan hela världen garanterar att det kommer att finnas efterfrågan på finländsk sakkunskap även i fortsättningen. Det är viktigt att personer som redan fungerat som TAIEX-experter delar med sig av sina erfarenheter i den egna arbetsgemenskapen. Arbetet med internationella uppdrag är ofta en självgående spiral och det lönar sig att mata den.

- Det internationella perspektivet har i hög grad påverkat mitt eget liv. Jag rekommenderar det varmt för alla, avslutar Kari Kiesiläinen.

Text: Eerikki Vainio

Skribenten arbetar som sakkunnig i utrikesministeriets nationella team som samordnar Twinning- och Taiexverksamheten

***

Utrikesministeriet stödjer finländska TAIEX-aktörer på många sätt. Verksamheten koordineras på nationell nivå av utrikesministeriets Twinning- och TAIEX-team, som ger råd i alla frågor som anknyter till TAIEX.

Målländer för EU:s utvidgningspolitik är Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Norra Makedonien, Serbien och Turkiet.

Partnerländer för grannskapspolitiken i öster är Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland samt i söder Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestinska området, Syrien och Tunisien.