En databank med rekommendationer om tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna i Finland har lanserats

Den databank med rekommendationer som administreras av utrikesministeriets enhet för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden är ett nytt lättanvänt verktyg för att följa upp uppfyllelsen av människorättsförpliktelserna.

Databanken innehåller Förenta nationernas (FN) och Europarådets (ER) tillsynsorgans rekommendationer om uppfyllelse av människorättsförpliktelserna i Finland. I databanken finns också rekommendationer från Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) och rekommendationer om FN:s universella periodiska granskning (UPR).

Databanken ökar medvetenheten om hur de grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna tillgodoses i Finland. Den bidrar till arbetet med att ta fram politikprogram och utveckla lagberedningen samt också till bedömningen av konsekvenserna för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Ytterligare kan databanken utgöra en kunskapsbas till exempel för efterhandsutvärdering av lagstiftningen.

Databanken är en offentlig webbtjänst som är öppen för alla. Databanken betjänar förutom statsförvaltningen också andra myndigheter, riksdagen, laglighetsövervakare och ombudsmän och civilsamhällesorganisationer. Sökningen av rekommendationer i databanken kan begränsas enligt avtal, tillsynsorgan, tema, år eller ämnesord.