Finland ska exportera sin kompetens på vattenområdet med hjälp av ny strategi

Finland ska exportera sin kompetens på vattenområdet med hjälp av ny strategi

Finnish Water Way är namnet på Finlands nya strategi för att skapa en värld med tryggad vattenförsörjning. Strategin har uppdaterats i ett övergripande samarbete och sträcker sig nu till år 2030. Den presenterar Finlands mål som aktör på området och föreslår åtgärder för hur de globala målen för hållbar utveckling ska uppnås inom vattensektorn.

Huvudmålet i Finnish Water Way – Finlands internationella strategi för vattensektorn är ansvarsfull och rättvis vattenförsörjning. I centrum för strategin finns idén om Finnish Water Way som avser ett tillvägagångssätt som går ut på sektorsövergripande och tätt samarbete för hållbar förvaltning av vattenresurser. Olika samhällsaktörer spelar en central roll i att sammanföra expertis inom vattenområdet och möjliggöra att den inhemska expertisen utvecklas till internationellt samarbete och affärsverksamhet.

Strategin har tre prioriterade områden: hållbar utveckling och vatten, människan och vatten samt fred och vatten, och övergripande mål som gäller alla dessa. I strategin specificeras Finlands mål och metoder under varje prioriterat område. Visionen är globalt tryggad vattenförsörjning 2030.

I och med den nya strategin uppdateras Finlands förra internationella strategi för vattenområdet från 2009 så att målen stämmer överens med de globala målen för hållbar utveckling. Nu styr strategin Finlands internationella åtaganden och åtgärder på vattenområdet och stöder samtidigt genomförandet av vattenmålet i Agenda 2030 (mål 6) med hjälp av internationellt samarbete.

Till stöd för strategin utarbetas för varje regeringsperiod en handlingsplan som styr de nationella resurserna och genomförandet av strategin i praktiken.

Strategin har sammanställts i nära samarbete mellan fem ministerier: jord- och skogsbruksministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet och miljöministeriet. Även andra intressegrupper, bland annat forskningsinstitut och det civila samhället, har varit engagerade. Beredningen vid ministerierna stöddes i synnerhet av Aalto-universitetet och Finlands vattenforum rf.

Finnish Water Way – Finlands internationella strategi för vattensektorn