Finland stöder utvecklingsländernas civilsamhällen med 18 miljoner euro

Finland stöder utvecklingsländernas civilsamhällen med 18 miljoner euro

Enligt beslut av utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen beviljar utrikesministeriet 18 miljoner euro till civilsamhällesorganisationers och kommuners utvecklingssamarbetsprojekt. 36 organisationer har beviljats projektstöd.

Med hjälp av utrikesministeriets projektstöd stärks civilsamhället och lokalförvaltningen i utvecklingsländer. Understödet beviljas projekt som finländska organisationer och kommuner planerat i samarbete med lokala partner i utvecklingsländerna.

I denna utlysning har understödets totala belopp höjts med 2,4 miljoner euro till 18 miljoner euro. Understöd beviljas 36 organisationer och 50 projekt. Projekten genomförs 2019–2022. Den största delen av de beviljade bidragen är uppdelade på fyra år. Av projekten är 28 nya initiativ och 22 är projekt som fortsätter.

”Civilsamhället har en betydande roll i att försvara demokrati och yttrandefrihet. Tyvärr begränsas det civila samhällets verksamhet idag i flera länder. Därför är projektstödet som kanaliseras genom finländska organisationer till våra partnerorganisationer i utvecklingsländer speciellt viktigt”, konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen.

Av understödet går största delen till projekt i Afrika och 63 procent till projekt i världens minst utvecklade länder. De största projekten, om man ser till de beviljade beloppen, genomförs i Somalia, Etiopien, Gambia och Libanon. Av de prioriterade områdena i regeringens utvecklingspolitiska redogörelse riktas mest stöd till att främja kvinnors och flickors ställning och rättigheter och till att stärka demokrati och samhällens funktionsförmåga.

När ansökningstiden gick ut i mitten av maj hade utrikesministeriet tagit emot 129 ansökningar från 81 organisationer och två kommuner. Dessa ansökte om sammanlagt 51 miljoner euro.

Projektstöd beviljas i enlighet med statsrådets utvecklingspolitiska redogörelse och utrikesministeriets riktlinjer för det civila samhället. Genom det mångsidiga kontaktnätet mellan organisationer i Finland och i utvecklingsländer kan vi stödja civilsamhällets strukturer, skapa påverkansmöjligheter, stödja medborgarnas delaktighet och de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländer. Projektstödet utlyses vartannat år.

Projektstödet utgör ca tio procent av de anslag som enheten för det civila samhället fördelar. Den största delen av finansieringen till det civila samhället beviljas i form av programstöd, som utgör 80 procent av det statsunderstöd som enheten förvaltar. I februari 2018 beviljades 22 organisationer fyraårigt programstöd på totalt 206,8 miljoner euro. För närvarande arbetar enheten för det civila samhället med utlysningen av understöd för kommunikation och utbildning om globala frågor, där ansökningstiden gick ut den 10 december.

Projekt som beviljats understöd 2018 (pdf, på finska)

Ytterligare information: Tiina Kajakoski, ställföreträdande enhetschef, utrikesministeriets enhet för det civila samhället, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358 295 351 570 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.