Finland rapporterar till FN om hållbar utveckling

Under coronakrisen ökar betydelsen av de globala utvecklingsmålen ytterligare. Finlands styrka i förverkligandet av målen är samarbete och ett brett deltagande.

Koululaisia Mosambikissa
I Moçambique har Finland arbetat för flickors utbildning och alla barns rätt att inleda skolgången på sitt eget modersmål. Foto: UM /Hanna Öunap

I år har FN:s mål för hållbar utveckling satts på prov. Enligt en undersökning av Wider-institutet finns det risk för att fattigdomen i världen börjar växa för första gången på 30 år. Pandemins humanitära och ekonomiska konsekvenser uppdagas först med tiden.

”Hotbilderna är stora. Samtidigt är det i nuläget kanske viktigare än någonsin att vi har en plan som förenar hela världen: Agenda 2030 – FN:s handlingsplan för hållbar utveckling. Motsvarande kriser kan framöver förebyggas endast med hjälp av globalt samarbete”, konstaterar Mikael Långström, som ansvarar för samordningen av Agenda 2030-insatserna vid utrikesministeriet.

Finland är i år ett av de länder som vid det internationella uppföljningsmötet i juli rapporterar till FN om hur de har främjat målen. Senast stod Finland i tur för fyra år sedan. Den i dag publicerade rapporten om genomförandet av agendan omfattar åren 2016–2020.

Jämställdhet i världsklass

Agenda 2030 innehåller 17 mål för mänsklig utveckling och miljömässig hållbarhet. I rapporten bedöms Finlands åtgärder både i Finland och internationellt.

Ute i världen har Finland varit aktivt i synnerhet när det gäller att främja jämställdhet mellan könen samt sexuell och reproduktiv hälsa, såsom tjänster och rättigheter i anslutning till preventivmetoder och familjeplanering. Tiotusentals barn och unga har dragit nytta av Finlands utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn på olika håll i Afrika och Asien.

”Finland har i sina yttre förbindelser gjort ett gediget arbete för att genomföra principen ”Ingen ska lämnas utanför” (Leave no-one behind). Vår verksamhet utgår från de mänskliga rättigheterna. Finland har på många sätt förbättrat t.ex kvinnors och flickors samt funktionshindrades rättigheter. Civilsamhället har en viktig betydelse för Finland och vi når också den vägen människor som befinner sig i en utsatt ställning”, berättar Långström.

Med Finlands stöd har livsmedelstryggheten förbättrats för över fyra miljoner människor 2016–2019. Finland har också aktivt skapat arbetstillfällen och näringsmöjligheter i tillväxtekonomierna och deltagit i internationell krishantering. Främjandet av målen ute i världen har bromsats upp av de nedskärningar som gjordes i anslagen för utvecklingssamarbete 2016. De inverkade mest på det multilaterala samarbetet och de icke-statliga organisationernas samarbete.

Miljömässig hållbarhet är en utmaning i Finland

På det hela taget placerar sig Finland med många mått rätt högt i en internationell jämförelse. Enligt rapporten har Finland nationellt redan uppnått eller håller på att uppnå flera mål som hänför sig till samhällelig och ekonomisk hållbarhet. Målen gäller till exempel fattigdom, hälsa, undervisning, vatten, energi och fungerande institutioner.

De största utmaningarna för Finland är att minska klimatutsläppen och konsumtionen samt att upprätthålla den biologiska mångfalden. Målet i Finlands regeringsprogram om klimatneutralitet före 2035 är dock internationellt sett ambitiöst.

En av rapportens meriter är ett omfattande nationellt samarbete, eftersom pennan förutom till ministerierna också har överlåtits till bland annat frivilligorganisationer, städer, kommunförbund, företag och forskare. En utvärdering av rapporteringen begärdes också av Schweiz och Finlands långvariga partnerland inom utvecklingssamarbete Moçambique.

Efter FN-mötet i juli är det följande steget i Agenda 2030-arbetet en redogörelse som statsrådet lämnar till riksdagen i höst.

”Finland har förbundit sig till målen för hållbar utveckling och de står i centrum för regeringsprogrammet. Den färdplan som är under beredning kommer att konkretisera de åtgärder som behövs för att uppnå målen fram till 2030”, säger Långström.

 

Statsrådets kanslis pressmeddelande: Finland i topp i internationella jämförelser av hållbar utveckling(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Läs rapporten på webben: (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)Voluntary National Review 2020 Finland(Länk till en annan webbplats.)