Höga förväntningar på Finland när det gäller att främja jämställdhet

”Andra länder har höga förväntningar på Finland på jämställdhetsområdet”, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Ministern ledde Finlands delegation vid den 67:e sessionen i FN:s kvinnokommission under den första högnivåveckan i New York.

FN:s kvinnokommission (CSW), som inrättades 1946, är det främsta globala beslutande organet som uteslutande ägnar sig åt att främja jämställdhet mellan könen och stärka kvinnors egenmakt. Efter generalförsamlingen är CSW det näst största FN-forumet.

Från Finland deltog en bred delegation under ledning av ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist. Till vänster ambassadör Elina Kalkku.

Högnivåveckan i CSW bestod av allmänna debatter, interaktiva dialoger och rundabordssamtal kring sessionens främsta tema: att främja jämställdhet genom teknisk förändring, innovationer och utbildning.

Minister Blomqvist representerade Finland vid ett flertal evenemang under veckan. Tillsammans med de andra nordiska ministrarna deltog han bland annat i paneldiskussionen Pushing back the push-back: Nordiska lösningar på könsrelaterat våld på nätet. 

”Det återstår mycket att göra i de nordiska länderna, men det var också uppmuntrande att lyssna till den bahamanska delegationen – hur de vill lära sig av och sprida de nordiska lösningarna i sitt hemland.”

Finland har åtagit sig att främja målen för FN-kampanjen Generation Equality

 

Behovet av samarbete på internationellt plan var en fråga som togs upp flera gånger vid många tillfällen under hela sessionen. Utan samarbete är det omöjligt att tackla de största utmaningar som identifierats i samband med kampanjen Generation Equality. Finland är med och leder kampanjens koalition för teknik och innovation och är starkt engagerat i att främja koalitionens fyra globala mål:

1. att överbygga gapet mellan könen när det gäller digital tillgång och kompetens

2. att investera mer i feministisk teknik och innovation

3. att bygga inkluderande ekosystem för innovation

4. att förebygga och eliminera digitalt könsrelaterat våld och diskriminering på nätet

Finland bidrar till dessa mål till exempel genom att stödja kvinnors digitala säkerhet och förbättra kvinnors och flickors digitala kompetens. 

”Vi måste också kämpa mot det tilltagande könsrelaterade våldet på nätet genom lagstiftning och politik som garanterar säker digital tillgång för alla”, säger minister Blomqvist.

”Ny teknik ska tjäna alla. Tekniken skapas ofta av män för män, men digitala tjänster ska vara utformade så att de också är tillgängliga för alla kvinnor. Vi måste se till att kvinnor och flickor runt om i världen har en säker tillgång till internet och digital utrustning till ett skäligt pris", konstaterar minister Blomqvist.

Finland förespråkar ett kraftfullt människorättsspråk i slutsatserna

CSW-sessionen pågår fram till den 17 mars. Under den andra sessionsveckan fokuserar deltagarna på att förhandla om slutsatser för den 67:e CSW-sessionen. Slutsatserna är sessionens viktigaste resultat. Finland förespråkar ett starkt människorättsspråk i enlighet med EU:s överenskomna ståndpunkt.

I år är Finland för första gången med i EU:s förhandlingsgrupp, och därför behövs Finlands kraftfulla insats mer än någonsin.

 

 

 

Ytterligare information