Ungdomarnas kommentarer om Finlands Afrikastrategi

Ungdomarnas kommentarer om Finlands Afrikastrategi

Potentialen hos afrikanska ungdomar är enorm lät budskapet från workshoppen om Finlands Afrikastrategi som Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians ordnade den 23 oktober. Workshoppen inleddes med anföranden av  Johanna Sumuvuori, utrikesministeriets statssekreterare, Yuri Birjulin, ungdomsdelegat i FN, och Ronny Eriksson, Ambitious Africa-nätverkets ursprungliga medlem.

Talarna betonade vikten av att främja handlingsförmågan bland afrikaner, i synnerhet bland afrikanska ungdomar. I stället för att bara se nyttan ska Västländerna och Finland sikta till jämlika partnerskap. Ökad turism och flera studentutbyten är viktiga för att förbättra förståelsen och skapa mångsidigare landsbilder.

Ungdomarna diskuterade Afrikastrategins mål utifrån fyra temaområden: fred och delaktighet, klimat och miljö, utbildning och kompetens samt ekonomiskt samarbete och företagande. Ungdomarnas tankar om temaområdena och strategin har sammanställts nedan.
 

Fred och delaktighet

Enligt FN:s resolution Unga, fred och säkerhet (2250) kräver hållbar fred ungas delaktighet och stöd. Fred förutsätter att människor har framtidsmöjligheter och blir delaktiga i samhället till exempel genom arbete och utbildning. Finland ska bidra till att införa denna resolution i de afrikanska länderna och uppmuntra länderna att utarbeta nationella så ungdomsorienterade handlingsprogram som möjligt.

Det är viktigt att skapa nya kanaler för unga att påverka och delta. Samtidigt bör man stärka de existerande strukturerna och sprida mer information om påverkanskanalerna. Goda system, såsom nätverken för ungdomsdelegater och ungdomsorganisationer, ska stärkas. Samtidigt måste mångfalden bland unga beaktas och intersektionaliteten vara ett genomgående tema i strategin.

Reglerna som gäller internflyktingar i Afrika måste ändras så att det blir enklare att återvända till hemlandet. Unga som lever i en diaspora ska höras som erfarenhetsexperter.
 

Klimat och miljö

I klimat- och miljöfrågor ska man tillämpa existerande lösningar. De lokala samhällen som bäst känner till sina utmaningar och sin omgivning måste få sin röst hörd. Det är viktigt att visa att miljövänligheten också är ekonomiskt lönsam och ger många möjligheter.

I och med urbaniseringen bör förnybar energi, avfallshantering, planering av markanvändningen och organisering av trafiken beaktas. I synnerhet på solenergiområdet finns det många möjligheter. Utbildning hjälper att lyfta fram företagandets möjligheter när det gäller klimat- och miljöfrågor och det är värt att satsa på utbildningsmöjligheterna inom branschen.

Den egna verksamhetens konsekvenser för Afrika ska identifieras. Man måste till exempel beakta användningen av naturresurser och fundera på om värdekedjorna kan genomföras lokalt.
 

Utbildning och kompetens

Utbildning är en av förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling. Utbildning främjar fred och stabilitet, förbättrar flickors och kvinnors ställning och ledarskap samt främjar ekonomisk tillväxt och företagande.

På utbildningsområdet behövs det fler vägar för ömsesidig rörlighet mellan Finland och de afrikanska länderna. Man kunde till exempel ta bättre vara på möjligheterna med programmen för studentutbyte och högskolorna kunde ingå fler utbytesavtal. Man bör också stödja möjligheterna för afrikanska ungdomar att studera i Finland.

Interkulturell förståelse är en viktig grund för allt samarbete och alla aktörer bör förstå den kulturella mångfalden i de afrikanska länderna. Det är viktigt att engagera en diaspora. Det ska finnas arenor för möten och samarbetsprojekt mellan de nordiska och afrikanska ungdomarna. Nätverk är viktiga och möjligheterna med de digitala plattformarna ska beaktas.

Vikten och behovet av yrkesutbildning måste tas i beaktande. Finland har goda förutsättningar att dela med sig av god praxis till de afrikanska länder som behöver yrkesutbildning. Samarbetet med företagen gör det därtill möjligt att erbjuda utbildning enligt behovet av arbetskraft.
 

Ekonomiskt samarbete och företagande

Finländarnas kunskap om Afrika måste förbättras och finländska företag måste uppmuntras och stödjas att utvidga till den afrikanska marknaden. För detta behövs det ömsesidigt förtroende och genuina möten och relationer. Att skapa nätverk med och för lokala företagare är viktigt. Ytterligare bör investeringar riktas till företag med genuint afrikanskt ägarskap. 

Utbildning möjliggör jämlika handelsrelationer och framgångsrik företagsverksamhet. Att satsa på detta är särskilt viktigt i bräckliga stater. I Afrika finns många mikroföretag, men de har bristande kompetens för att få finansiering och skala affärsverksamheten. Således ska Finland stödja högklassig yrkesutbildning kring företagande och affärsverksamhet i de afrikanska länderna.

Jämställdhet ligger i allas intressen. Det är viktigt att kvinnor och unga engageras i samarbetet mellan Finland och Afrika och att de får stöd för företagsamheten. Unga måste ha en enkel plattform för att kunna etablera och utveckla företag. För att uppmuntra dem måste framgångshistorier och kvinnors företagande lyftas fram som exempel.