På en utsiktsplats i Europeiska kommissionen: Team Europe stärker EU:s ledarskap i utvecklingssamarbetet

På en utsiktsplats i Europeiska kommissionen: Team Europe stärker EU:s ledarskap i utvecklingssamarbetet

Europeiska unionen är tillsammans med sina medlemsländer världens största finansiär av det offentliga utvecklingssamarbetet. För finländarna är detta arbete dock inte alltid så bekant. I denna artikelserie berättar vi om EU:s utvecklingspolitik och de finländare som arbetar på detta område.

Heli Mikkola har sedan i somras arbetat i EU-kommissionen i Bryssel i den nya Team Europe-enheten som officiellt inleder verksamheten i mitten av januari 2021.

Mikkola har arbetat som nationell expert vid EU-kommissionens generaldirektorat för internationellt samarbete och utveckling sedan januari 2019.

 

Heli Mikko vid ingången, där står text: Directorate General for Development Cooperation Europe Aid
Enligt Heli Mikkola har finländska aktörer samarbetsmöjligheter och mycket att ge för EU:s utvecklingssamarbete. Bild: Sari Mikkola

I generaldirektoratets ledning sitter kommissionär Jutta Urpilainen som svarar för EU:s utvecklingspolitik och internationella partnerskap. Efter organisationsreformen vid årsskiftet byter generaldirektoratet namn till generaldirektoratet för internationella partnerskap.

Reformen och kommissionär Urpilainens uppgiftsområde, internationella partnerskap, berättar om EU:s vilja att se relationerna till utvecklingsländerna ur flera olika perspektiv än det traditionella utvecklingssamarbetets perspektiv. Samtidigt följer reformen också EU:s politiska prioriteringar, såsom grön utveckling, digital beredskap och hållbar ekonomisk utveckling, utan att glömma FN:s mål för hållbar utveckling.

Team Europe är ett varumärke som innebär samordning

EU offentliggjorde Team Europe-strategin i april till följd av coronapandemin. Syftet är att på ett samordnat sätt stödja de utvecklingsländer som drabbats hårdast av coronapandemin och dess konsekvenser.

Team Europe består av EU-institutioner,  medlemsländer, nationella myndigheter för utvecklingssamarbete, utvecklingsfinansieringsinstitut samt Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD). Vid 24 av november hade det samlats in 38,5 miljarder euro för att användas för coronaåtgärderna i partnerländerna. Finlands andel av summan är 63,2 miljoner euro.

Flicka tvättar sina händer.
Finland och EU genomför tillsammans ett omfattande vattenförsörjningsprojekt i västra Nepal. Bimala Maday på skolans handtvättplats i byn Dola i november 2019.

Team Europe-enheten som inleder arbetet i januari, har till uppgift att samordna, bereda och följa upp EU:s utvecklingspolitik när det gäller Team Europe-strategin och biståndets genomslag. Enheten svarar för att stärka kontakterna mellan medlemsländerna, EU och de finansiella instituten samt bidrar till att genomföra Team Europe-strategin på landsnivå bland annat genom EU:s och medlemsländernas gemensamma programplanering.

EU:s ambassader i partnerländerna har till uppgift att samordna, förvalta och följa upp det utvecklingssamarbete som EU genomför tillsammans med partnerlandet och eventuella andra aktörer. Utvecklingssamarbetsprogram och -projekt kan genomföras till exempel av medlemsländerna, internationella organisationer såsom FN och internationella utvecklingsfinansieringsinstitut och frivilligorganisationer.

Det nya arbetssättet gäller inte bara pandemitiden. Team Europe-strategin ska tillämpas även efter pandemin i EU:s utvecklingssamarbete.

Goda resultat har redan uppnåtts

Coronapandemis konsekvenser sträcker sig långt in i framtiden. Under pandemins akuta fas är behovet av stöd stort i utvecklingsländerna, särskilt när det gäller tillgången till hälsotjänster. Samtidigt försämrar den ekonomiska nedgången människors utkomst och hotar livsmedelssäkerheten i de färdigt fattiga länderna.

EU har tillämpat Team Europe-strategin till exempel i Etiopien och Burkina Faso för att stödja ländernas hälsosystem. I Ghana och Gambia har man använt stödet för att lindra pandemins samhälleliga och ekonomiska konsekvenser.

"I kampen mot corona samarbetade Team Europe närmare än någonsin tidigare. Denna strategi har gett god respons och det är bra att dra lärdom av den för att ytterligare kunna stärka samarbetet under de kommande åren. EU har visat sig som en enhetlig, effektiv och stark aktör på landsnivå och på internationellt plan", säger Heli Mikkola.

Team Europe ökar EU:s synlighet

EU:s fleråriga budgetram, det vill säga budgeten 2021 – 2027, har ännu inte slutgiltigt antagits. I budgeten har strukturen för finansiering av extern verksamhet förenklats jämfört med nuläget. Utvecklingssamarbetet integrerades i  grannskapspolitikens, utvecklingssamarbetets och det internationella samarbetets instrument för finansiering av de yttre förbindelserna (NDICI). 

Det primära sättet att genomföra EU:s utvecklingspolitik i partnerländerna är enligt det nya finansieringsinstrumentet EU-kommissionens och medlemsländernas gemensamma programplanering. Gemensam programplanering innebär i praktiken att Team Europe med utgångspunkt i varje land och en gemensam analys avtalar om de strategiska prioriteringarna för samarbetet, den ömsesidiga arbetsfördelningen, de resurser som behövs och metoderna för genomförandet. Syftet är att effektivisera samarbetet med partnerlandet.

Team Europe handlar om att stärka EU:s roll och förbättra synligheten i partnerländerna och globalt. Medlemsstaternas engagemang i samarbetet har stor betydelse. 

"Målet är att förbättra utvecklingssamarbetets genomslag genom att samordna initiativ med förändringskraft, öka EU:s strategiska synlighet och stärka EU:s roll som en enhetlig aktör och primär samarbetspartner", säger Mikkola.

Hanna Päivärinta

Skribenten är informatör vid utrikesministeriets kommunikationsavdelning.


Artikeln har uppdaterats 24.11: Team Europe-finansieringen steg från 37 miljarder euro till 38,5 miljarder euro. Finlands andel steg från 44,7 miljoner euro till 63,2 miljoner euro.

Vem och i vilken uppgift?

Heli Mikkola, nationell sakkunnig vid EU:s generaldirektorat för internationellt samarbete och utveckling

Arbetet i praktiken: Att integrera FN:s mål för hållbar utveckling i generaldirektoratets verksamhet, uppföljning och rapportering, särskilt i programplaneringen av utvecklingsfinansieringen 2021 – 2027. Efter organisationsreformen ska hon samordna, ge anvisningar och utveckla konceptet för Team Europe-strategin och initiativen. I arbetet ingår kontakter mellan medlemsländerna och kommissionen samt samordning med det egna generaldirektoratet, utrikestjänsten och kommissionens övriga generaldirektorat.

Arbetsuppgifterna före EU: Över 12 år vid utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning som utvecklingspolitisk rådgivare samt vid FN:s enheter för utvecklingsfrågor, utvecklingsfinansiering och samarbete inom den privata sektorn. Dessförinnan 10 år i Unicefs tjänst i Zimbabwe, Zambia, Irak, Vietnam och högkvarteret i New York.

Vad fick med i utvecklingssamarbetet? Intresset för internationella uppgifter som motsvarar de egna värderingarna.