Världens största bidragsgivare blir hörd vid förhandlingsborden

Världens största bidragsgivare blir hörd vid förhandlingsborden

I utvecklingssamarbetet kommer EU-medlemsländernas värderingar till synes bland annat inom miljö- och energisektorn, berättar Hubert Perr, företrädare för EU i Kenya. Unionen har en stark roll då det gäller att genomföra FN-målen.

Jordbrokare plogar ett fält
I kommunen Laikipia stöder EU odlingsmetoder som minimerar avdunstningen av fukt från jordmånen och ger skörd med mindre bevattning. Foto: Liisa Takala

I New York pågår som bäst ett möte för utvärdering av genomförandet av FN-programmet Agenda 2030. Vid mötet presenterar EU för första gången sina åtgärder för att nå målen för hållbar utveckling. Unionen är av stor betydelse även globalt, för tillsammans med sina medlemsländer är EU världens största bidragsgivare. I fjol kanaliserades 18 procent av Finlands utvecklingsbistånd genom EU.

Målen för hållbar utveckling främjas med hjälp av EU-stöd till exempel i Kenya. Europeiska unionens delegation i Kenya leds av Hubert Perr som konstaterar att det finns många projekt och program där det är motiverat att medlemsländerna agerar självständigt. EU-samarbetets mervärde märks särskilt vid multilaterala förhandlingar:

”Då det gäller till exempel politisk och strategisk dialog är ett enskilt medlemsland inte särskilt starkt i sådana länder som Kenya. Men när EU talar med en gemensam röst med regeringen och de främsta intressegrupperna, då blir vi hörda och betraktade som en viktig partner.”

Arbete för unga

Kenya är ett av Finlands viktigaste bilaterala partnerländer. Perr vill tacka Finland för det starka stödet till planeringen av en gemensam samarbetsstrategi mellan EU, 19 medlemsstater och Kenya.

Kenya har under de två senaste decennierna tagit stormsteg framåt bland annat i fråga om utbildning och hälsa. En årlig ekonomisk tillväxt på 5–6 procent har stärkt företagssektorn, och 2015 steg landet i rang och klassificeras sen dess av Världsbanken som ett lägre medelinkomstland. I Kenya koncentrerar sig EU särskilt på att skapa arbetstillfällen:

”Varje år kommer ungefär en miljon unga ut på arbetsmarknaden i Kenya, vilket är en enorm utmaning. Vi driver ett tätt samarbete med den lokala sektorn och utvecklar jordbruket.”

EU deltar också i utvecklingen av förvaltningen, något som Perr ser som ryggraden i hållbar utveckling: trots den starka ekonomiska tillväxten gäller det att se till att utvecklingen gynnar även de fattigaste.

Klimatarbetets växande roll

Klimatförändringen syns i Afrika som extrema väderfenomen, och betydelsen av klimathållbarhet växer ständigt även i det utvecklingssamarbete som EU driver.

”Kenya drabbas av torka med 2–3 års mellanrum, så också i år. Vi stöder regeringen i lösningar som tryggar livsmedelsförsörjningen även i svåra tider.”

Den allt svårare torkan motarbetas bland annat med hjälp av ett odlingsprojekt i samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations FAO. Programmet går ut på att bevara jordens bördighet med metoder som ökar fuktigheten och upptagningen av näringsämnen. Projektet har genomförts i åtta kommuner i Kenya och över 26 000 odlare har dragit nytta av det.

Klimatarbetet är en viktig del också av den planerade reformen av kollektivtrafiken i Nairobi. Syftet är att effektivisera busstrafiken och att minska trafiken med tusentals personbilar för att avhjälpa trängseln på gatorna. EU har också understött byggandet av Afrikas största vindkraftpark.

”Vi finansierar endast gröna energiprogram, inte till exempel kolkraft. EU riktar en viss andel av medlen till klimatprogram, och dessutom måste alla våra insatser inom utvecklingssamarbetet fylla strikta krav på miljökonsekvenser och sociala konsekvenser ”, berättar Perr.

”Här är EU som allra bäst, och det är något som samarbetsländerna uppskattar oss för. Tillsammans med FN bildar vi ett starkt partnerskap då det gäller att främja målen för hållbar utveckling.”