Den hållbara utvecklingens tillstånd oroväckande – internationell forskargrupp erbjuder lösningar

Den hållbara utvecklingens tillstånd oroväckande – internationell forskargrupp erbjuder lösningar

Ökad ojämlikhet, klimatförändringar, förlusten av biologisk mångfald och det växande avfallsproblemet bromsar nu genomförandet av de övriga globala målen. En oberoende grupp forskare presenterar sex nycklar till förändring i sin nya rapport.

FN:s generalsekreterare gav 2016 en oberoende grupp forskare i uppgift att undersöka den hållbara utvecklingens tillstånd globalt. Gruppens första rapport, Global Sustainable Development Report, offentliggjordes onsdagen den 11 september i New York. Till skillnad från de årliga uppföljningsrapporterna analyserar denna rapport, som ges ut när det gått ca fyra år sedan Agenda 2030 utarbetades, helheten ur ett bredare tvärvetenskapligt perspektiv.

Huvudbudskapet i rapporten är, att fastän läget vad gäller hållbar utveckling är allvarligt, så går det fortfarande att påverka.

Förändring krävs på systemnivå

Forskargruppen framhåller att det är bråttom att säkerställa en hållbar utveckling. Å andra sidan får vi inte framskrida för snabbt, så att svagare länder och befolkningsgrupper inte hänger med.

”Ökad ojämlikhet, klimatförändringar, förlusten av biologisk mångfald och det växande avfallsproblemet är fyra huvudorsaker till att jordens utveckling som helhet inte framskrider i en hållbar riktning”, bedömer professor Eeva Furman från Finlands miljöcentral, som hör till forskargruppen.

I rapporten framförs sex infallsvinklar till genomförandet av de globala målen. Genom att satsa på dessa sex ”nycklar” kan vi gå vidare i utvecklingen.

Den första nyckeln är att förbättra människors välmående och möjligheter med särskild fokus på den tidiga barndomen. För det andra måste vi ta ett stort kliv mot mer rättvisa och hållbara ekonomier. För det tredje rekommenderar forskargruppen att vi bygger upp hållbara livsmedelssystem och näringsformer, eftersom vi med dagens system inte klarar av att producera mat på ett hållbart sätt enligt Parisavtalet när världens befolkning ökar. För det fjärde krävs det att vi lösgör oss från kolkraften och att vi tryggar tillgången till energi för alla. För det femte framhåller forskargruppen vikten av att utveckla hållbara städer. Den sista nyckeln handlar om att trygga globala ekosystem.

År 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling som ska uppnås före 2030. En viktig iakttagelse av forskargruppen är att man måste utreda kopplingarna mellan de olika målen för att Agenda 2030 ska kunna genomföras.

Hindren för hållbar utveckling är globala och sammanlänkade – här är klimatförändringen ett bra exempel. Det är omöjligt att bekämpa klimatförändringen om vi inte samtidigt ingriper i de sociala orättvisor, länders fattigdom eller försämrade livsmedelsförsörjning som hänger ihop med kampen mot klimatförändringen. Problemen överskrider statsgränser och kräver att vi ser stora helheter i stället för enskilda lösningar.

”Vi behöver förändringar på systemnivå”, sammanfattar Furman.

Större satsningar på forskning

För att reda ut helheterna och hur de globala målen gynnar och skadar varandra krävs det nya satsningar på vetenskap och forskning.

”Vi måste satsa mer på fenomenbaserad hållbarhetsvetenskap som ser de globala problemens flerdimensionalitet och söker nya vägar vidare tillsammans med olika sektorer. För närvarande sker detta inte eftersom en stor del av det internationella forsknings- och utvecklingsarbetet inom den privata sektorn är inriktat på relativt smala behov.”

Enligt forskargruppens bedömning behövs det också en jämnare fördelning av vetenskapligt kunnande mellan olika regioner, särskilt i utvecklingsländerna.

”Varje regions särdrag måste beaktas i arbetet för förändring”, säger Furman.

Om det inte finns forskningskapacitet lokalt är det svårt att beakta särdragen. Enligt Furman är ett alternativ att i högre grad rikta medel för utvecklingssamarbete till att stödja forskning i utvecklingsländerna.

Finland utarbetar eget förslag utifrån rapporten

Det ingår 15 forskare i den ansedda forskningsgruppen. Eeva Furman, som är professor vid Finlands miljöcentral, är också ordförande för den finländska expertpanelen för hållbar utveckling. Finlands expertpanel för hållbar utveckling kommer i början av 2020 att utarbeta ett förslag till fortsatta åtgärder i Finland på basis av rapporten.

Den internationella forskargruppen framhåller att hållbar utveckling måste utgöra grunden för all budgetering, planering och allt beslutsfattande. Global Sustainable Development Report kommer att överräckas till FN-ländernas stats- och regeringschefer under FN:s generalförsamling i New York den 24 september.