Coronapandemins konsekvenser för beskickningarnas tillståndsservice – lägesöversikt

Coronapandemins konsekvenser för beskickningarnas tillståndsservice – lägesöversikt

Coronapandemin påverkar fortfarande beskickningarnas tillståndsservice. Servicen kan inte överallt tillhandahållas på samma sätt och i samma omfattning som under normala förhållanden före pandemin. Beskickningarnas kundtjänst i inreseärenden har haft öppet i de länder där det varit möjligt med beaktande av hälsosäkerheten och de lokala myndighetsföreskrifterna. Under denna hösten har tjänster öppnats igen i den mån det har varit möjligt. Just nu finns det överallt åtminstone en begränsad tillgång till tjänster.

Endast i enskilda undantagsfall har det ännu inte varit möjligt att öppna kundtjänster i inreseärenden. Orsakerna till begränsade kundtjänster är bland annat de lokala myndigheternas pandemirestriktioner, avstängda samhällsfunktioner, lokala eller mellanstatliga begränsningar i rörelsefriheten samt övriga myndighetsföreskrifter.

Det är fortfarande en utmaning att behandla visumansökningar i länder där Finland inte har någon beskickning eller där ett annat Schengenland representerar Finland. Många länders beskickningar kan just nu inte ta emot visumansökningar från de länder de representerar.

- Läget är svårt och vi hoppas att pandemin snart ska lätta och att vi på normalt sätt ska kunna ta emot visumansökningar i olika delar av världen. Vi försöker hitta lösningar tillsammans med de länder som representerar Finland för att de också ska kunna ta emot visumansökningar från Finland, säger utrikesministeriets konsulära chef Pasi Tuominen.

Utrikesministeriet arbetar för att säkra en trygg internationell rörlighet även i fortsättningen

Om en beskickning kan erbjuda viseringstjänster, kan ansökningar för närvarande lämnas in av personer som hör till vissa specialgrupper. Till exempel visumansökningar som grundar sig på parförhållanden tas emot på denna grund. Schengenkodexen om viseringar är fortfarande i kraft, och villkoren för beviljande av visum ska vara uppfyllda på samma sätt som före pandemitiden. 

Utrikesministeriet har en arbetarskyddsförpliktelse för att stoppa spridningen av allmänfarliga smittsamma sjukdomar. Verksamheten vid servicecentren för viseringar har tillfälligt avbrutits eller funktionerna är begränsade. Beskickningarnas kundtjänstlokaler lämpar sig inte heller för att ta emot ett stort antal kunder utan att kundernas och personalens säkerhet riskeras. Man värnar säkerheten bland annat genom att använda skyddsutrustning, begränsa antalet kunder och desinficera lokalerna.

Utrikesministeriet arbetar kontinuerligt för att den internationella rörligheten ska vara trygg även i framtiden. Kontakterna mellan människor är viktiga  –  både för människor och företag och hela Finland.

- Vi förstår mycket väl hur svår denna situation är till exempel för familjer som bor i flera olika länder och vi gör vårt bästa för att överallt kunna betjäna våra kunder på ett tryggt sätt så fort som möjligt, säger ministeriets konsulära chef Pasi Tuominen.