Coronapandemin är en utmaning med tanke på utvecklingsmålen

De gemensamma Agenda-2030-målen är ett viktigt verktyg när världen ska avhjälpa konsekvenser av coronakrisen, betonar den färska lägesrapporten. Hållbar utveckling dryftas som bäst på FN:s högnivåforum.

De gemensamma Agenda-2030-målen är ett viktigt verktyg när världen ska avhjälpa konsekvenser av coronakrisen, betonar den färska lägesrapporten. Hållbar utveckling dryftas som bäst på FN:s högnivåforum.

Världens stater enades 2015 om gemensamma Agenda 2030-mål för att få till stånd en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling i världen före 2030. 

Framstegen har sedan dess varit snabbast när det gäller målen utrotning av fattigdomen, hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt städer och samhällen. Andelen människor som lever i extrem fattigdom har sjunkit från 10 till 8,6 procent under åren 2015 - 2018.
Regionalt sett har länderna i Öst- och Sydasien gjort störst framsteg under de senaste fem åren. Bland de enskilda länderna har bland annat Elfenbenskusten, Burkina Faso och Kambodja arbetat hårt för att nå målen. 

Av FN:s 193 medlemsländer placerade sig Finland på tredje plats när det gäller att uppnå målen, Sverige och Danmark ligger före. Finland har hittills uppnått de mål som gäller utrotning av fattigdomen, utbildning, vatten och energi samt fred och rättsstat. 

Uppgifterna framgår av den femte årliga lägesrapporten om handlingsprogrammet Agenda 2030. I rapporten som utarbetats av Bertelsmann-stiftelsen och nätverket The Sustainable Development Solutions jämförs olika länders framsteg med programmets 17 mål.

Samarbetet spelar en nyckelroll

Globalt sett är särskilt målen för en hållbar utveckling av miljön, såsom klimatförändringen och den biologiska mångfalden, utmanande. Mest spridning finns det mellan länderna när det gäller målet för hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Utvecklingen för att utrota hungern har varit långsam redan före coronakrisen.

Konsekvenserna av pandemin syns ännu inte i helhetsbilden i 2020 års rapport, men bedömningar av konsekvenserna kan göras i fråga om enskilda mätare. Hälsoeffekterna drabbar alla länder och pandemin har visat att det finns behov av att förbereda sig på internationella hälsorisker. De ekonomiska konsekvenserna leder till att  arbetslösheten och fattigdomen ökar. De som drabbas värst är de grupper som redan nu är sårbara. Rapporten understryker att solidaritet och samarbete har en nyckelroll i arbetet med att övervinna hälsorelaterade, ekonomiska och humanitära kriser i världen. 

Rapporten Sustainable Development 2020 offentliggjordes före FN:s högnivåforum den 30 juni. Just nu har FN samlats till ett politiskt högnivåforum för att utvärdera de globala framstegen (High-Level Political Forum, HLPF(Länk till en annan webbplats.)), vilket ordnas virtuellt den 7 – 16 juli. 

Läs mer: 

Rapporten Sustainable Development 2020 (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)