Länderna i Centralasien strävar efter utveckling

Centralasien har gott om utvinningsbara mineraler och förnybara energikällor. Att använda dem hållbart och ansvarsfullt är en av nyckelfrågorna när det gäller de centralasiatiska ländernas framtid, säger Finlands ambulerande ambassadör i Centralasien Ilkka Räisänen.

Ilkka Räisänens ansvarsområden omfattar Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Frågor som gäller Kirgizistan och Kazakstan sköts i Finlands ambassad i Astana.

Hur ser läget ut i Centralasien just nu och vilka är de största utmaningarna?

Det är bara drygt trettio år sedan Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan blev självständiga. I dessa länder som tidigare var delar av Sovjetunionen är demokrati, rättsstat och marknadsekonomi rätt så unga företeelser som länderna håller på att utveckla. Även ekologiskt sett lämnade den sovjetiska regimen djupa spår efter sig. De största miljökatastroferna är Aralsjöns uttorkning och föroreningarna från kärnvapenproven.

Dessa länder är rika på naturresurser, men de ligger i inlandet långt borta från världsmarknaden och världshaven. I bergiga länder leder klimatförändringar till att glaciärer smälter, vilket orsakar allt värre vattenbrist och extremt väder. 

För att ländernas ekonomi ska kunna bli starkare, måste den privata sektorn få bättre förutsättningar för att utvecklas och staten minska sin delaktighet i näringslivet. Arbetet med de reformer som detta kräver har gått framåt, men andelen utländska investeringar är dock inte på önskad nivå. Bristen på arbetstillfällen har gjort att en stor del av den unga snabbt växande befolkningen har lämnat hemlandet för att jobba utomlands, främst i Ryssland, men också i Turkiet, länderna kring Persiska viken och i Europa. Det finns inte heller tillräckliga möjligheter att få utbildning som möter de högteknologiska kraven.  

Hur hjälper Finland de centralasiatiska länderna?

Finland samarbetar med de centralasiatiska länderna både bilateralt och tillsammans med EU. Samarbetet inleddes snart efter att länderna blev självständiga. I dag gäller det bilaterala samarbetet regionens fattigaste länder: Kirgizistan, Tadzjikistan och Uzbekistan. Åren 2021–2024 fokuserar vårt samarbete på att utveckla rättsstaten, skapa hållbar ekonomisk tillväxt och förbättra förvaltningen av naturresurser. Budgeten under dessa fyra år uppgår till sammanlagt 25 miljoner euro.

Pågående samarbetsprojekt är till exempel Finlands miljöcentrals projekt som utvecklar användningen av vattenresurser, Geologiska forskningscentralens projekt för att stärka förvaltningen av naturresurser och Meteorologiska institutets projekt som handlar om att förbättra tjänsterna för väderobservationer och -prognoser. Finland och FN:s utvecklingsorganisation UNDP bidrar tillsammans till arbetet med att förbättra tillgången till juridiska tjänster, skapa arbetstillfällen och stärka småföretagares konkurrenskraft.

Eftersom en stor del av ländernas befolkning består av unga, önskar länderna också stöd för att kunna utveckla utbildningen. Med tanke på detta ska Utbildningsstyrelsen inleda samarbete bland annat för att stödja arbetet med att utveckla läroplaner, lärarnas yrkeskompetens och inkluderande utbildning.

Hur ser framtiden ut för de centralasiatiska länderna?

Mycket hänger på om ungdomarna får tillräcklig utbildning och om de hittar lämpliga arbetsplatser och om de får bättre möjlighet att delta i beslutsfattandet i samhället. Om allt går väl, uppstår det möjligheter till mångsidigare innovationer och kreativa lösningar och specialisering, vilket igen bidrar till samhällsutvecklingen och marknadens tillväxt. Annars finns det en risk för att ungdomar blir utslagna och de mest kompetenta lämnar landet. En ytterligare risk är att våldsamma extremiströrelser orsakar instabilitet. 

Regionen är rik på förnybara energikällor, bergen producerar vattenkraft, vinden blåser på slätterna och solen skiner ofta. Det finns gott om metaller som behövs för grön omställning. Detta kan inhämta länderna inkomster bara i det fallet att regionen får tillräckligt många investeringar som hjälper att lansera de förädlade produkterna på världsmarknaden utan negativa miljökonsekvenser.  

Vad har inspirerat dig mest i Tadzjikistan och Uzbekistan, och vad skulle vi kunna lära oss av de lokala människorna?

Det är fascinerande att besöka de gamla städerna vid Sidenvägen och inse hur väldigt länge de olika kulturerna har stått i växelverkan. Det som har överraskat mig är hur väl människor känner till Finland. Jag beundrar också deras ömsesidiga respekt, vänlighet och välvilja och hjärtliga överväldigande 

gästfrihet. Särskilt minns jag ett lokalt ordspråk som säger att en fågel är så stark som dess vingar, en människa får styrka av sina vänner.


 

I denna serie berättar finländska ambassadörer om de senaste nyheterna från länder som är Finlands centrala partner inom utvecklingssamarbetet.

Text: Milma Kettunen