Civilsamhällesorganisationer gav Finland vägledning inför vårens sammanträde i FN:s råd för mänskliga rättigheter

Ett samråd med företrädare för civilsamhällesorganisationer är en etablerad del av Finlands förberedelser inför sammanträdena i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Vägledningen är ett stöd till utrikesministeriet i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Utrikesminister Pekka Haavisto höll ett samråd med ett stort antal företrädare för finländska civilsamhällesorganisationer i februari före det 52:a sammanträdet i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Rådet sammanträder tre gånger om året: den första sessionen som inleddes den 27 februari fortsätter fram till den 4 april. Finland är medlem av FN:s råd för mänskliga rättigheter under perioden 2022–2024. 

Utrikesminister Haavisto höll ett samråd med ett stort antal företrädare för civilsamhällesorganisationer före det 52:a sammanträdet i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

I samband med att utrikesminister Haavisto öppnade samrådsmötet lyfte han fram den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som i år fyller 75 år: ”Även i dag är det viktigt att vi kommer ihåg och påminner också varandra om att de mänskliga rättigheterna tillhör alla och att varje FN-land har åtagit sig att tillgodose dem.” Att reagera på nya kränkningar av de mänskliga rättigheterna och på de kränkningar som redan pågått en längre tid i olika länder är nödvändigt för att trycket på att åtgärda situationen och fullgöra ansvarsskyldigheten ska kvarstå. ”Kränkningarna av de mänskliga rättigheterna får aldrig normaliseras”, sade utrikesministern.

Organisationerna uttryckte sin oro över den försämrade människorättssituationen för personer i utsatta situationer

Civilsamhällesorganisationerna var bekymrade över rättigheterna för kvinnor, flickor och könsminoriteter. Till exempel läget i Afghanistan och hur det påverkar flickors och kvinnors rättigheter och den ökade trakasseringen av LHBTI-grupperna väckte diskussion. Trakasserier och hämndaktioner mot människorättsförsvarare lyftes också fram. 

Därtill tog organisationerna upp frågor som gäller rätten till en sund miljö. Enligt FN:s generalförsamlings resolution av den 26 juli 2022 är rätten till en sund miljö en mänsklig rättighet. Det är första gången rådet för de mänskliga rättigheterna behandlar rätten till en sund miljö efter resolutionen. Organisationerna hoppades att Finland ska betona sambandet mellan naturen och de mänskliga rättigheterna, vilket är särskilt synligt till exempel i miljökonflikter. Också i detta sammanhang är det viktigt att främja ursprungsfolkens rättigheter.

En ytterligare fråga som civilsamhällesorganisationerna var oroliga över var organisationernas handlingsutrymme. Det tydliga budskapet var att Finland måste försvara civilsamhällesorganisationernas möjligheter att delta och framföra sina åsikter i rådet för mänskliga rättigheter och på andra internationella forum. Samrådsmötena med företrädarna för civilsamhällsorganisationer är också ett sätt att bidra till delaktigheten. Deltagarna önskade att detta fortsätter under nästa regeringsperiod.

Flera viktiga ärendehelheter tas upp till behandling vid rådets sammanträde

Rådet för mänskliga rättigheter ska diskutera bland annat  Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina och människorättsläget i Belarus, Myanmar, Nordkorea, Syrien, Mali, Sydsudan, Iran, Nicaragua och Palestinska området. På sammanträdet behandlas också flera viktiga tematiska initiativ som gäller bland annat människorättsförsvarare, rätt till sund miljö, förbud mot rasism samt ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.  

Finland har också nationella initiativ. På kvinnodagen den 8 mars höll Finland tillsammans med Mexiko ett anförande om stödet till kvinnors och flickors rättigheter. Finland, Tyskland, Brasilien och Namibia föreslår tillsammans en resolution som gör det möjligt att fortsätta uppgiften som expert med ansvar för frågor som rör adekvat boende. Därtill har Finland två sidoevenemang. När sammanträdet inleddes sen 27 februari ordnade Finland ett evenemang om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i konflikter och senare ska Finland ordna ett till evenemang som handlar om hur konsekvenserna av klimatförändringar påverkar rätten till tillräcklig boendestandard. 

Även Finlands UPR-rapport godkänns vid det pågående sammanträdet. Läget för de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland behandlades för fjärde gången i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UPR-granskning) i november 2022. Finland fick 229 rekommendationer från andra länder. 

Att utbyta åsikter och samarbeta med det civila samhället är viktigt för utrikesministeriet. 

”I Finland finns ett stort antal aktörer som arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska bli tillgodosedda både nationellt och internationellt. Att främja de mänskliga rättigheterna är en integrerad del av Finlands utrikespolitik och bör vara det också i framtiden”, sade utrikesminister Haavisto i det avslutande anförandet.