Internationella rekryteringar är en del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik

Internationella rekryteringar och kandidaturer till multilaterala organisationer, som samordnas av utrikesministeriet, är en integrerad del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. På grund av det multilaterala samarbetet är Finland en större aktör ute i världen än vad landets storlek ger vid handen. Hösten 2023 gjordes flera lyckade rekryteringar på chefsnivå som är viktiga för Finland.

Grön jordglob i handen. Runt globen finns grafiska ikoner som beskriver hållbar utveckling och samhället.
Foto: Adobe Stock Photo

”Att rekrytera finländska experter till internationella uppdrag är ett konkret sätt att bidra till Finlands mål att stärka det multilaterala samarbetet och den internationella regelbaserade ordningen”, berättar ambassadör Markku Virri som ansvarar för internationella rekryteringar. 

”Rekryteringarna ökar också förståelsen för multilateralt samarbete i Finland”, säger Virri.

Multilaterala organisationer är utöver FN-organisationerna till exempel Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD, Europarådet och internationella finansinstitut. 

”Utgångsläget är att Finland har bättre inflytande i internationella organisationer eftersom rekryteringarna stärker den finländska expertisen och det finländska tänkesättet i organisationernas verksamhet. Detta är också en motvikt till försöken att utmana den internationella regelbaserade ordningen”, påpekar Virri.

Finland fokuserar på områden där vi har något att ge

Det multilaterala samarbetet är en viktig kanal för Finland att påverka beslutsfattandet på internationellt plan.

”Det är viktigt för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik att finländska experter har centrala uppgifter inom de starka områden som vi är kända för och där vi har något att ge”, säger Markku Virri. 

Vi har framstående kompetens i frågor som rör kvinnors och flickors rättigheter, hälsovård, informationsteknik och grön omställning.  

Finland behöver få fler experter i synnerhet till ledande poster 

När antalet rekryterade personer jämförs med Finlands befolknings- och finansieringsandel, finns det rum för fler finländska experter i de internationella organisationerna.  

”Det är svårt att exakt säga hur många finländare arbetar i FN och andra internationella organisationer. En försiktig uppskattning är 400–500 personer. Det är få finländare i ledande poster,” säger Virri. 

I dagsläget har tre finländare ledande poster vid FN. Den högsta posten har Petteri Taalas som är generalsekreterare för Meteorologiska världsorganisationen WMO. Hans mandatperiod går ut i slutet av året.

Två finländare arbetar som biträdande generalsekreterare. På andra ledande poster finns i dagsläget färre än 15 finländare. 

I FN-organisationerna arbetar utöver dessa nästan 80  biträdande experter (JPO), volontärer (UNV) och assistenter till landskoordinatorer (SARC) med Finlands finansiering.  

”I alla organisationer betraktas finländarna som goda arbetstagare. Man vill gärna anställa fler finländska experter, men konkurrensen om platserna är hård. Det finns också ofta rätt få finländska sökande”, säger Virri.

Lyckade rekryteringar 

Hösten 2023 har rekryteringsresultaten varit goda. 

Kirsi Madi har utnämnts till vice generaldirektör med ansvar för administration, resuser och partnerskap vid FN:s jämställdhetsorganisation UN Women. UN Women fick också nyligen en finländsk finansdirektör.  

Ytterligare har finländare utnämnts till bland annat äldre rådgivare vid FN:s befolkningsfond UNFPA, biträdande direktör i FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar UNRWA i Gaza och till teamledare som arbetar med strategin för inkludering av personer med funktionsnedsättning vid FN:s generalsekreterares kansli.  

Petri Myllymäki, professor i artificiell intelligens och maskininlärning vid Helsingfors universitet, har nyligen börjat som medlem i en rådgivande högnivågrupp för artificiell intelligens som lyder under FN:s generalsekreterare(Länk till en annan webbplats.)

Finland kommer antagligen att få uppdraget som ordförande för Internationella brottmålsdomstolen ICC:s avtalspartsmöte 2024–2026. Beslut om detta fattas på nästa partsmöte i december.

Finländare har också blivit valda till viktiga poster inom Nordiska utvecklingsfonden NDF och OSSE. Information om urvalen kommer att ges inom kort. 
 

Mer information