Det behövs fredsskapande verksamhet på gräsrotsnivå i Irak och Somalia

Utrikesministeriets fredsprojekt i Irak och Somalia har fört samman i synnerhet unga som har ett gemensamt intresse för ländernas och samhällenas utmaningar och fredsutveckling. Projekten som pågått i över fyra år har nått miljontals unga via sociala medier och TV.

Ett av målen för fredsprojekten är att inspirera särskilt unga till fredsarbete och samhällelig påverkan i medierna. I arbetet har de lokala partnernas stöd varit oersättligt.

Projektet Salam i Irak har gett hundra unga en möjlighet att bilda nätverk

Inom projektet Salam i Irak har det årligen ordnats workshoppar för unga där deltagarna kan ta upp och dryfta frågor som intresserar dem samt lyfta fram frågorna i medierna. Vid årets workshop betonades vikten av att främja mentalvården. Den offentliga debatten om ungas mentala hälsa är begränsad i Irak och ämnet anses inte vara särskilt viktigt. Många unga lider dock till exempel av de trauman de fått under ISIS ockupation.

På workshoppen diskuterade ungdomar också den bild som nyheterna skapat av Irak. Numera är nyhetsbilden nästan uteslutande negativ. Ungdomarna ansåg det viktigt att öka nyhetsförmedlingen och göra den mer mångsidig genom att lyfta fram Iraks långa och rika historia och kultur.

Projektet Salam har redan i fem år tagit emot totalt över 5000 ansökningar och gett cirka hundra unga möjligheter att bilda nätverk med andra fredsarbetsintresserade unga. I ett land som Irak har ungdomar föga möjligheter att påverka samhället och projektet erbjuder då dem en möjlighet att göra sin röst hörd. I och med workshopparna får deltagarna samtidigt en bild av Finland. ”Jag tror att informationen om Finland och i synnerhet diskussionerna har gett ungdomarna nya perspektiv på världen och medverkat till att de fått se sitt eget land som en del av det internationella samfundet”, beskrev ambassadör Matti Lassila sina diskussioner med ungdomarna. 

I Somalia påverkar man genom dokumentärer och diskussionsprogram

I Somalia är syftet med det utrikesministeriefinansierade projektet att främja förlåtelse, dialog mellan olika grupper, social sammanhållning, påverkningsmöjligheter och solidaritet bland unga samt att bryta hämndspiraler. Dokumentärer och diskussionsprogram som producerats inom ramen för projektet har redan samlat en stor publik i Somalias television och på sociala medier.

Under 2022 prövades somalierna av covid-19-pandemin och politisk instabilitet. Samtidigt har det förts aktiva strider mot al-Shabaab, vilket har lett till att terroristorganisationen förlorat ett stort antal områden.

Al-Shabaab är dock fortfarande en betydande kraft i landet. Dessutom skapar den höga arbetslösheten i Somalia, som leder till utsiktslöshet bland ungdomar, grogrund för organisationens, klanernas och regeringens rekrytering av soldater. Många ungdomar blir bittra av krigserfarenheterna och särskilt för de minoritetsklaner som kämpat i al-Shabaabs led gör stigmat det svårt att avstå från vapen.

Stigmat gör det också svårare att återintegrera sig i samhället, och diskrimineringen av minoritetsklaner gör det ännu värre. Det är svårt för samhället att komma på fötter om hämndaktionerna fortsätter. Utrikesministeriets projekt för fred och förlåtelse tar itu med detta problem.

Journalisten och projektproducenten som leder Somaliaprojektet Wali Hashi från Wali Media Production Center berättar: ”Även om det förs en dialog på politisk nivå, har man inte vidtagit så mycket åtgärder för förlåtelse och försoning som kunde ingripa i de bakomliggande orsakerna. Det behövs förlåtelse, försoning och ett slut på hämndspiraler också på gräsrotsnivå bland vanliga människor, i synnerhet bland unga.”

Somaliaprojektet på slutrakan

Till projektet, som inleddes 2020, hör en serie korta dokumentärer i tre delar, en längre dokumentär, två diskussionsprogram samt workshoppar för unga och en rapplåt. År 2022 publicerades den sista delen av den korta dokumentärserien samt ett diskussionsprogram om klimatförändringen. Diskussionsprogrammet på somaliska visades på den nationella kanalen SNTV och kan fortfarande ses på YouTube(Länk till en annan webbplats.). Sammanlagt har programmet setts av uppskattningsvis hundratusentals tittare på tv och i sociala medier.

På hösten filmas ett annat diskussionsprogram med teman som propaganda, desinformation, hatretorik, mänskliga rättigheter, solidaritet och förlåtelse. Under slutet av 2023 ska det dessutom hållas workshoppar i skolor och produceras raplåtar för unga i samarbete med somaliska artister. Planen är också att filma en längre dokumentär med visioner för Somalias framtid.

Kalle Laurinen