Förhandlingarna om en internationellt enhetlig definition av terrorism äger rum i Helsingfors

Europarådets kommitté mot terrorism (CDCT) sammanträder under utrikesministeriets ledning i Helsingfors den 11-13 december. Medlemmarna i CDCT kommer från Europarådets 46 medlemsstater. Även USA och flera organisationer som EU, Europol, Eurojust, OSSE och Interpol deltar regelbundet i sammanträdena.

Päivi Kairamo har varit ordförande för Europarådets kommitté mot terrorism under perioden 2021-2023.
Päivi Kairamo har varit ordförande för Europarådets kommitté mot terrorism under perioden 2021-2023.

Kommittén som har ett nära samarbete med FN bidrar på regional nivå till tillämpningen av FN:s säkerhetsråds resolutioner om bekämpning av terrorism. Europarådets samarbete i kampen mot terrorism utgår från respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen.

”I dagsläget är de pågående förhandlingarna om en paneuropeisk definition av terrorism CDCT:s viktigaste arbete. Dessa förhandlingar kommer att ta största delen av mötestiden i Helsingfors. När det gäller bekämpning av terrorism, är dessa förhandlingar väldigt viktiga eftersom på internationell nivå är det endast EU som har nått samförstånd om en enhetlig definition av terrorism", säger ambassadör Päivi Kairamo.

Inom Europarådet har antagits en konvention om bekämpande av terrorism och ett tilläggsprotokoll om utländska terroriststridande (”Foreign Terrorism Fighters, FTF”). Finland är part i båda konventionerna. Utöver insatserna enligt konventionerna genomför kommittén Europarådets strategi om bekämpning av terrorism. En ny uppdaterad version av strategin 2023-2027 antogs i våras. 

 

Europarådet

  • Europarådet är en mellanstatlig organisation som arbetar för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatsutveckling. Organisationen grundades 1949 och den har 46 medlemsstater – fler än till exempel Europeiska unionen. 
  • Europarådets primära uppgift är att främja de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer. Europarådets viktigaste verktyg i detta arbete är bindande konventioner och övervakningen av dem.
  • Finland har varit fullvärdig medlem i Europarådet sedan 1989.