Finnfunds investeringar främjar kvinnors ställning i utvecklingsländer

Finnfunds investeringar främjar kvinnors ställning i utvecklingsländer

Mikrokrediter som ökar kvinnors inkomster och stärker deras ekonomiska självständighet. Tryggad livsmedelsförsörjning genom finansiering till småbrukare. Företag med hälften kvinnor i ledningen. Den statligt ägda utvecklingsfinansiären Finnfund har under den senaste tiden investerat i denna typ av företag i utvecklingsländer. Ett centralt mål är att främja jämställdheten utöver lönsamheten.

Nainen katsoo kameraan, puhelin kädessä.
Webbutiken Kasha förbättrar tillgången till pålitliga preventivmedel, mensskydd och egenvårdsprodukter i Östafrika. Foto: Finnfund

Investeringar med social inverkan, så kallad samhällsinvestering eller impact investing, har blivit en allt viktigare form av investeringar i världen, och tillväxten är snabb. Finnfunds samhällsinvesteringar är en av kanalerna för Finlands anslag utvecklingssamarbete.

Att förbättra kvinnors och flickors ställning är en prioritering i Finlands utvecklingspolitik, och det är också ett av Finnfunds huvudsakliga mål för investeringar.

År 2019 beviljade utrikesministeriet Finnfund ett lån på 105 miljoner euro för utvecklingspolitisks investeringar 2019–2021 i projekt som främjar jämställdhet. Under ett och ett halvt år har Finnfund redan satsat över 120 miljoner euro på projekt som stärker kvinnors ekonomiska självständighet i utvecklingsländerna eller som producerar tjänster som är viktiga för flickor och kvinnor. Målet för det statliga lånet uppnåddes i förtid.

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari anser att det är viktigt att investera i jämställdhet och företag i utvecklingsländer.

”Investeringar i kvinnor och flickor är alltid klokt och nyttigt eftersom jämställdhet är en förutsättning för en hållbar utveckling i samhället. Det är särskilt viktigt just nu, eftersom coronapandemin särskilt drabbar kvinnodominerade branscher i utvecklingsländer. Främjandet av jämställdhet genom företagsinvesteringar är också i övrigt ett växande internationellt fenomen, och Finland är starkt engagerat i denna trend”, säger Skinnari.

Kvinnor i ledningen och som kunder

Det är viktigt att investera i jämställdhet, eftersom det i synnerhet i utvecklingsländerna finns stora skillnader mellan kvinnors och mäns ställning och möjligheter att delta. Kvinnor utför mycket osynligt arbete, anställningsförhållandena är ofta inofficiella och förhållandena och lönenivån varierar. Kvinnor är ofta underrepresenterade på de officiella arbetsplatserna, särskilt i chefsuppgifter och i styrelser.

Dessutom försvårar begränsad äganderätt i många länder t.ex. kvinnors tillgång till finansiella tjänster och delaktighet i beslut om användning av naturresurser.

”Innan vi fattar några investeringsbeslut bedömer Finnfund varje investering utifrån hur den antas påverka jämställdheten”, berättar Kaisa Alavuotunki, som är chef för Finnfunds team för bedömning av utvecklingseffekter.

”De jämställdhetsinvesteringar vi gör ökar uppskattningen för kvinnors ledarskap och roll, de stärker kvinnors ekonomiska inflytande och ökar tillgången till produkter och tjänster som är avsedda för kvinnor.”

Finnfund har till exempel investerat i en webbutik i Rwanda och Kenya, som förbättrar kvinnors tillgång till hälsoprodukter, hygienartiklar och produkter för egenvård i Östafrika. Webbutiken Kasha har också som mål att vara en tillförlitlig informationskälla, i synnerhet kring stigmatiserade produkter.

I Myanmar investerar Finnfund i företaget Proximity Finance, det första finansinstitutet i landet som är inriktat på småbrukare. Över 60 procent av kunderna är kvinnor. Hälften av företagets ledning är kvinnor, inklusive verkställande direktören och ekonomidirektören.

I Indien erbjuder Annapurna Finance mikrokrediter och utbildning i ekonomi för fattiga kvinnor på landsbygden. Annapurna har cirka 1,4 miljoner aktiva låntagare. Lånen är huvudsakligen grupplån som gör det möjligt att bedriva affärsverksamhet.

Detta är några exempel på investeringar som främjar jämställdheten.

Jämställdhetsinvesteringarna har noggranna kriterier

Hur vet man att investeringarna säkert främjar jämställdheten? Finnfund använder sig av 2X-kriterierna för klassificeringen av investeringar. Kriterierna har tagits fram av den internationella gemenskapen för jämställdhetsinvesteringar 2X Challenge.

”De gemensamma kriterierna gör det lättare att bevaka hela området jämställdhetsinvesteringar och jämföra investeringar. Vi är emellertid mest intresserade av hurdan förändring och vilka effekter våra investeringar kan åstadkomma”, berättar Kaisa Alavuotunki.

”Vi granskar också projektbolagets aktivitet och ambitioner vad gäller jämställdhetsfrågor. Kvalitativ förståelse och engagemang är nyckelorden.”

Finnfund betonar inte enbart jämställdhetsperspektivet vid prövningen av investeringsbeslut utan också vid uppföljningen och utvärderingen av dem. Personalen har fått utbildning i att identifiera olika faktorer som kan påverkas av kön.

”Till exempel klimatriskerna påverkar ofta kvinnor och andra sårbara grupper på olika sätt”, berättar Alavuotunki.

Jämställdhet blir allt viktigare för finansiärer

Nätverken som bildats kring jämställdhetsinvesteringar, 2X Challenge och Gender Finance Collaborative, stimulerar utvecklingen på området. Exempelvis har 2X Challenge på två år mobiliserat cirka 3,8 miljarder euro till investeringar som stöder kvinnors ekonomiska ställning.

Jämställdhet har således blivit ett viktigt kriterium för företagens finansiering, något som bolagen bör fästa uppmärksamhet vid.

”Allt fler finansiärer intresserar sig för hur deras investering påverkar jämställdheten, och därför måste också företag som ansöker om finansiering i allt högre grad fundera på sin egen jämställdhetsstrategi”, säger Alavuotunki.