EU:s nya handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati

EU:s nya handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati

EU:s nya handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2020–2024 antogs förra veckan. Finland deltog aktivt i förhandlingarna och ser handlingsplanen som ett betydande dokument som kommer att styra EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Handlingsplanen stöder EU:s mål om globalt ledarskap för mänskliga rättigheter. Den bygger på ett engagemang i det internationella regelbaserade systemet, de universella mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och demokratin. EU fortsätter visa starkt stöd för människorättsförsvarare vars rörelseutrymme blir allt mindre i många länder.

Arbetet för likabehandling fortsätter

EU fortsätter att arbeta för jämställdhet, likabehandling och mångfald. Särskild uppmärksamhet fästs vid utsatta personers ställning och rättigheter. Detta är synnerligen viktigt under den pågående coronapandemin, som enligt flera studier ökat ojämlikheten och lett till kränkningar av de mänskliga rättigheterna för människor som redan tidigare var i en svag ställning, till exempel personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk samt sexuella minoriteter och könsminoriteter.

I handlingsplanen ingår ett stort antal åtgärder som EU och medlemsländerna förbinder sig till i sin bilaterala och multilaterala verksamhet. EU fortsätter sitt långsiktiga arbete mot dödsstraff och tortyr, och de grundläggande fri- och rättigheterna förblir en viktig prioritering. Det fästs större vikt vid ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Främjandet av de mänskliga rättigheterna förblir också en central del av unionens handels- och utvecklingspolitik. Handlingsplanen tar på flera sätt upp de allvarliga problem angående de mänskliga rättigheterna som orsakas av klimatförändringar. Handlingsplanen tar ett rättighetsperspektiv på ny teknik och digitalisering och lyfter fram den privata sektorns roll i att främja de mänskliga rättigheterna.

Genomförandet av handlingsplanen inleds genast och genomförandet följs regelbundet upp i rådets olika konstellationer.

Ytterligare information:

Janina Hasenson, lagstiftningsråd, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, utrikesministeriet

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.