Förfarandet för godkännande av handlingar förenklas i EU-länderna

Förfarandet för godkännande av handlingar förenklas i EU-länderna

EU:s förordning om förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar börjar tillämpas den 16 februari 2019. Målet med reformen är att minska på de formaliteter och kostnader som sammanhänger med godkännandet av t.ex. äktenskaps- och födelseintyg.

En kvinna gör anteckningar i ett dokument
Flerspråkiga standardformulär minskar behovet av översättningar. Bild: justitieministeriet

Reformen innebär att myndigheterna i EU-länderna i fortsättningen inte längre förutsätter att man uppvisar ett s.k. apostille-intyg i samband med vissa allmänna handlingar, när det är fråga om en handling som en myndighet i ett annat EU-land har utfärdat. Med ett apostille-intyg påvisas en handlings äkthet.

Förordningen tillämpas på handlingar som utfärdats av EU-medlemsstaternas myndigheter för att fastställa bland annat födelse, namn, dödsfall, äktenskap, registrerat partnerskap, föräldraskap, adoption, bostadsort eller medborgarskap. Tillämpningsområdet omfattar också ett sådant straffregisterutdrag, enligt vilket personen i fråga inte har antecknats i straffregistret. Också sådana handlingar som har erhållits före reformen ska godkännas utan formaliteter i fortsättningen.

I medlemsländerna tas vidare i bruk flerspråkiga standardformulär, som minskar behovet av översättningar. I Finland fogar magistraten på begäran ett standardformulär till ett utdrag ur befolkningsdatasystemet och till ett straffregisterutdrag från Rättsregistercentralen.

I varje medlemsstat i EU finns en centralmyndighet som vid behov kan besvara en annan medlemsstats begäran om information när det är fråga om att försäkra sig om att en handling är äkta. Centralmyndighet i Finland är Befolkningsregistercentralen.

Justitieministeriets pressmeddelande 12.2.2019