Anne Meskanen biträdande chef för EU:s civila krishanteringsinsats i Irak

Anne Meskanen biträdande chef för EU:s civila krishanteringsinsats i Irak

Europeiska unionen har utnämnt utrikesrådet vid utrikesministeriet Anne Meskanen till biträdande chef för EU:s rådgivande insats EUAM Irak.

I photo: Anne Meskanen
Anne Meskanen

Den civila krishanteringsinsatsen EUAM Irak (European Union Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq) stöder en reform av Iraks säkerhetssektor. Insatsens mandat är att genom rådgivning stödja de irakiska myndigheterna så att civilbefolkningens perspektiv beaktas i genomförandet av säkerhetssektorns reform.

EUAM Irak bidrar med expertis om olika aspekter av reformen, till exempel om bekämpandet av terrorism, organiserad brottslighet, penningtvätt och korruption, om utvecklandet av gränssäkerheten, planering av verksamheten, de mänskliga rättigheterna, lagstiftning och personalförvaltning. Målet är en civil säkerhetssektor som är effektiv, följer principerna för god förvaltning, tillgodoser de mänskliga rättigheterna och åtnjuter befolkningens förtroende.

I insatsen arbetar kring 60 experter från olika länder samt ca 25 lokalt anställda. Finland bidrar med 10 experter. Insatsens högkvarter ligger i Bagdad. 

Anne Meskanens kandidatur och utnämning är ett led i Finlands konsekventa politik för att stabilisera läget i Irak. Meskanen har gedigen erfarenhet av internationella uppdrag. Hon har bland annat varit Finlands ambassadör i Afghanistan, chef för ambassaden i Kosovo och biträdande ambassadchef i Damaskus. Meskanen har därtill arbetat vid FN-representationen i New York och vid Finlands ambassad i Rumänien.

Ytterligare information: Sari Rautio, enhetschef, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn 0295 351 534, och Anne Meskanen tfn + 964 781 451 6871