Utrikesministeriet ber om utlåtanden om utkastet till statsrådets redogörelse om nordiska gränshinder

Utrikesministeriet har berett en redogörelse vars syfte är att presentera arbetet som har gjorts för att lösa gränshinder mellan de nordiska länderna under regeringsperioden samt att öka kunskapen om gränshinderarbetet och dess centrala aktörer. Utkastet till redogörelse kan kommenteras på webbplatsen lausuntopalvelu.fi fram till slutet av oktober.

"Fri rörlighet är en hörnsten i det nordiska samarbetet och gränshinderarbetet har en central roll i främjandet av integration och rörlighet i Norden. Undanröjandet av gränshinder gagnar både individer och företag. Det är viktigt att vi fortsätter vårt aktiva arbete för att undanröja gränshinder”, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Redogörelsen har beretts vid utrikesministeriet och andra ministerier samt de berörda myndigheterna och gränshinderaktörerna har haft möjlighet att kommentera redogörelsen i beredningsskedet. Den tidigare redogörelsen om detta ämne publicerades 2012(Länk till en annan webbplats.) (Riksdagen, pdf).

Utkastet till statsrådets redogörelse om nordiska gränshinder har publicerats på webbplatsen lausuntopalvelu.fi. Remisstiden går ut den 30 oktober 2022.

Mer information

  • Ann-Sofie Stude, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn 0295 350 351
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.