Utvecklingssamarbete ger resultat

Resultaten av utvecklingssamarbetet är mångsidiga. En del är mycket konkreta och lätta att mäta: rent dricksvatten, fler och bättre utbildade lärare, skydd för dem som lider av konflikter.

Andra resultat har att göra med attityder och samhällets strukturer. De kan t.ex. gälla fungerande rättstjänster, hållbar användning av skogarna eller minskad diskriminering. Att nå denna typ av förändringar tar ofta lång tid.

Positiva resultat bygger upp samhällen, välfärd och global stabilitet. De främjar Finlands utrikespolitiska mål och internationella åtaganden. Med hjälp av utvecklingssamarbete kan Finland delta i att lösa de stora problem som hotar mänskligheten. 

Utvecklingspolitisk resultatrapport till riksdagen

Den utvecklingspolitiska resultatrapport som beretts vid utrikesministeriet överlämnades åt riksdagen den 1 november 2018. Rapporten presenterar de resultat som rapporterats inom utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet 2015–2018.

Med Finlands stöd har kvinnors och flickors rätt till sin egen kropp förbättrats. Finlands stöd har hjälpt människor som drabbats av konflikter och klimatförändringar.

Rapporten visar att Finland och dess partner uppnår resultat relativt väl. Arbetet är som effektivast då det finansiella stödet förenas med politisk dialog, expertis och påverkansarbete. Finland har lyckats särskilt väl inom områden där verksamheten utgår från våra egna värderingar, till exempel jämställdhet, delaktighet och icke-diskriminering. 

De relativt sett svagaste resultaten har uppstått där partnerskapen undergrävts av instabila förhållanden på olika sätt. Finland måste bättre ta denna typ av risker i beaktande. Under bräckliga förhållanden kan ett positivt resultat vara att uppnådda utvecklingsresultat bevaras och att situationen inte försämras.

Det tar tid att förändra samhället. Resultat förutsätter långsiktighet och anpassningsförmåga. En framgångsrik utvecklingspolitik kräver kontinuerlig förnyelse och att vi samlar in och använder information om våra resultat.  Finland bör i fortsättningen fokusera på ett begränsat antal teman och funktioner.

 

Läs ett sammandrag av Utvecklingspolitisk resultatrapport 2018 (pdf) eller Utvecklingspolitisk resultatrapport 2018 i sin helhet (pdf)

 

100 resultat

Finland bedriver utvecklingssamarbete tillsammans med olika partner. På webbplatsen för tidningen Kehitys-Utveckling har vi samlat 100 resultat av Finlands utvecklingssamarbete. De beskriver hur människors liv har förbättrats i olika delar av världen. Ett av exemplen handlar om mödrahälsa i Afghanistan.

Läs mer: https://kehityslehti.fi/100-kehitystulosta/


Bättre familjeplanering i Afganistan

I Afghanistan har kvinnor och flickor en särskilt svag ställning. Finland stöder organisationen Marie Stopes Internationals arbete i landet för att förbättra kvinnors ställning och familjeplanering.

Organisationen har arbetat i Afghanistan sedan år 2002. Från starten till och med år 2017 har organisationens kliniker besökts av 3,8 miljoner patienter som nästan alla varit kvinnor. Marie Stopes International har utbildat hundratals kvinnor som arbetar professionellt eller som volontärer inom hälsovårdssektorn.

I det konservativa och religiösa landet är familjeplanering och preventivmetoder fortfarande tabu, men organisationens familjeplaneringstjänster har redan använts av 1,4 miljoner människor.


Läs mera om det arbete som utförs i Afghanistan för flickors bästa.
https://kehityslehti.fi/100-kehitystulosta/ehkaisy-sallittu-afganistanissa/ (på finska)