Toimittajien matka-apurahat kehitysmaihin 2019

Ulkoministeriön kehitysviestintä myöntää matka-apurahoja toimittajille ja kuvaajille, jotta he voivat tutustua Suomen kehitysyhteistyöhön ja kehityspolitiikan toteutukseen käytännössä.

Apurahojen tarkoituksena on parantaa toimittajien edellytyksiä seurata Suomen kehityspolitiikkaa sekä edistää kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön käsittelyä eri tiedotusvälineissä. Apurahat myönnetään kehitysyhteistyömäärärahoista.

Toimittajille ja kuvaajille tarkoitettuja matka-apurahoja ei avata hakuun kuluvana vuonna. Valtionavustuskierros on määrä jatkossa toteuttaa digitaalisena. Se vaatii hakumenettelyjen uudistamista ennen kuin apurahoja on mahdollista avata hakuun.

Hakuaika vuodelle 2019 on päättynyt ja apurahat myönnetty. Hakemuksia ei oteta vastaan hakuajan puolella.
 

Hakuohjeet

Kuka voi hakea?

Toimittajamatka-apurahoja voivat hakea toimittajat ja kuvaajat Suomen kehitysyhteistyöhön ja kehityspolitiikan toteutukseen tutustumiseen. Apurahaa voivat hakea yksittäiset toimittajat ja kuvaajat sekä työparit.

Paljon ja mihin kuluihin apurahaa myönnetään?

Apuraha on 1 500 euroa yksin hakeville, työpareille 1 200 euroa hakijaa kohden. Apuraha on tarkoitettu matkakustannusten korvaamiseen. Hyväksyttävät kululajit on esitetty käytön ehtojen kohdassa 2.6. Päivärahat ja ateriat eivät kuulu korvattavien kulujen piiriin. Apuraha tulee käyttää vuoden 2019 aikana.

Apurahaan kuuluu Helsingissä järjestettävä seminaaripäivä Suomen kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä. Seminaariosallistumiseen liittyvät, kohtuulliset matkakulut korvataan pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville jälkikäteen laskua vastaan julkisia liikennevälineitä käyttäen. Matkakuluja ulkomailta Suomeen ei korvata. Seminaariin liittyvät matkatositteet tulee säilyttää mahdollista tarkastusta varten.

Apurahan myöntöperusteet

Matka-apurahoja myönnetään sekä työsuhteisille toimittajille ja kuvaajille että freelancereille. Etusijalla ovat henkilöt, jotka ovat varsinaiselta ammatiltaan toimittajia, mutta myös oman työnsä ohella aktiivisesti freelancereina toimivat voivat saada apurahaa.

Matka-apuraha myönnetään matkoille, joilla tutustutaan Suomen kehityspolitiikkaan ja kehitysyhteistyöhön sekä niiden vaikutuksiin. Hallituksen kehityspoliittinen selonteko asettaa temaattiset painopisteet.

Apurahavalmistelussa kiinnitetään huomiota myös siihen, että Suomen kehitysyhteistyön keskeiset yhteistyömaat ja -alueet ovat mahdollisimman hyvin edustettuina – kahdenvälisen yhteistyön rinnalla apurahaa myönnetään monenkeskiseen ja EU:n kehitysyhteistyöhön, kansalaisjärjestöyhteistyöhön, humanitaariseen apuun sekä yksityisen sektorin yhteistyöhön tutustumiseksi.

Apurahaa myönnetään hakemuksessa esitetyn työsuunnitelman perusteella. Ansioksi katsotaan hakijan perehtyneisyys kehitysyhteistyöhön ja kehityskysymyksiin sekä kokemus niiden viestinnästä.

Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ulkoministeriön kehitysviestinnältä aiemmin saatu tuki.

Apurahaa ei myönnetä takautuvasti eikä matkoihin, jotka ovat alkaneet ennen apurahapäätöksen tekemistä sekä apurahan käyttöajan alkamista.

Miten tukea haetaan?

Hakijoita pyydetään perehtymään huolellisesti seuraaviin apurahan käytön ehtoihin ennen hakemista:

Toimittajamatka-apurahan käytön ehdot 2019 (pdf)

Apurahaa haetaan ulkoministeriön hakemuslomakkeella. Hakemukset tulee päivätä ja allekirjoittaa. Työparin puolesta hakevan tulee toimittaa hakemuksen liitteenä asianmukainen valtakirja. Kuoreen merkintä: Toimittajamatka-apuraha, VIE-30.

Toimittajamatka-apurahan hakemuslomake 2019 (doc)

Hakemusten tuli olla perillä 16.11.2018 klo 16.15 mennessä osoitteessa: Ulkoministeriö, PL 176, 00023 VALTIONEUVOSTO. (Kirjaamon käyntiosoite: Valtioneuvoston kirjaamo, Ritarikatu 2 b, palvelee ma-pe klo 7.30-16.15.)

Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemusten käsittelyyn varataan aikaa noin kuusi viikkoa.

Päätöksistä ilmoitetaan ulko ministeriön verkkosivuilla. Kaikille apurahaa hakeneille lähetetään tämän jälkeen päätös myös postitse.

Mitä tietoja hakemukseen tarvitaan?

Työsuunnitelma. Esitä tarkka ja realistinen työsuunnitelma. Ansioksi katsomme onnistuneen näkökulman määrittelyn ja aiheen suhteuttamisen kehityskysymysten kokonaisuuteen.

Julkaisusopimus. Sovi alustavasti yhden tai useamman viestintävälineen kanssa matkalla syntyvien juttujen tai kuvien julkaisemisesta tai ohjelmien lähettämisestä. Jos olet vakituisessa työsuhteessa riittää ilmoitus siitä, miten aiot hyödyntää materiaalia omassa mediassasi. Ansioksi katsomme tällöinkin, että materiaalia hyödynnetään myös muissa medioissa.

Matkasuunnitelma ja budjetti. Tee tarkka matkasuunnitelma, josta ilmenee matkasi ajankohta, matkareitti ja mahdolliset yhteystahot tutustumiskohteissa. Erittele kustannukset, joiden kattamiseen haet apurahaa. Kerro hakemuksessasi myös oletko hakenut ja/tai saanut muuta tukea matkaan.

Voit pyytää Suomen suurlähetystöiltä kontaktitietoja, mutta vastaat itse matkaohjelmasi järjestämisestä sekä tapaamisten ja haastattelujen sopimisesta.

Apuraha pitää käyttää hakemuksen mukaisesti. Jos on perustellusta syystä tarvetta poiketa työ- ja matkasuunnitelmasta, apurahansaajan tulee hakea etukäteen kirjallisesti ulkoministeriöltä lupaa käytön ehdoista poikkeamiselle.

Useimmissa kehitysmaissa vierailevilta toimittajilta ja kuvaajilta edellytetään erikseen työlupaa/-viisumia. Oman kohdemaan käytännöt ja kustannukset kannattaa siksi selvittää jo hakemuksen tekovaiheessa ao. maan edustuston verkkosivuilta.

Raportointi ja apurahan maksaminen

Apuraha maksetaan jälkikäteen, kun matkaraportti kulutietoineen on hyväksytty ja ulkoministeriön lähettämä maksatuspyyntölomake on palautettu.

Apurahan maksamista varten apurahan saajan on toimitettava ulkoministeriölle raportti viimeistään apurahavuotta seuraavan kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä. Raportointi tulee tehdä ulkoministeriön raportointilomakkeella. Raporttiin on liitettävä kopiot julkaistuista jutuista tai lähetystiedot radio- ja tv-ohjelmista sekä selvitys siitä, miten apuraha on käytetty.

Alkuperäiset kulutositteet on säilytettävä mahdollista tarkistusta varten.

Toimittajamatka-apurahan raportointilomake 2019 (doc)

Matka-apuraha on valtionavustuslain nojalla myönnettävää harkinnanvaraista avustusta, johon sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Lisätietoja:

kehitysviestinnän yksikkö, VIE-30, sähköposti VIE-30 @ formin.fi, p. 0295351793

 

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa