Kansainvälisen kouluruokakoalition johtajien julkilausuma

Ruokaa tuleville sukupolville – panostuksista kouluruokailuun ratkaisuja maailmanlaajuisiin ruoka- ja koulutuskriiseihin.

Me kansainvälisen kouluruokakoalition ydinryhmän johtajat ja jäsenvaltioiden ministerit kokoonnuimme Helsingissä, Suomessa, 18. lokakuuta 2022 tarkoituksena ryhtyä koordinoituihin yhteistoimiin, joilla autetaan valtioita laajentamaan kouluruokailuohjelmia siten, että niillä pystytään lieventämään maailmanlaajuisten ruoka- ja koulutuskriisien vaikutuksia tuleviin sukupolviin.

Ilmaisemme vakavan huolemme kasvavan ruokakriisin uhasta. Tämä kriisi on jo syntynyt pahenevan ruokaturvattomuuden seurauksena ja sen ovat aiheuttaneet yhdessä useat eri tekijät, kuten heikot sato-olosuhteet, meneillään olevat konfliktit, covid-19-pandemiaan liittyvät sulkutoimet ja inflaatio, ja sitä on edelleen pahentanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Ruokakriisi uhkaa tehdä tyhjäksi vuosikymmenten saavutukset kaikkien lasten ravitsemuksen, terveyden, hyvinvoinnin ja koulutuksen alalla. Erityisen uhattuina ovat ne lapset, jotka ovat tai eivät ole palanneet kouluun covid-19-pandemian aikaisten ajoittaisten koulujen sulkemisten jälkeen. Tämä häiritsee heidän elämäänsä ja uhkaa heidän tulevaisuuttaan.

Olemme erittäin huolestuneita siitä, että Maailman ruokaohjelman (WFP) arvion mukaan maailman 345 miljoonasta vakavasti ruokaturvattomasta ihmisestä noin 153 miljoonaa on alle 18-vuotiaita lapsia ja että tämä määrä on kasvanut 23 miljoonalla maailmanlaajuisen ruokakriisin alkamisen jälkeen.

Pidämme valitettavana, että koululaisten terveyttä ja ravitsemusta tutkivan Research Consortium for School Health and Nutrition -konsortion arvioiden mukaan ilman kouluruokaa jäi jo ennen pandemiaa noin 73 miljoonaa kouluikäistä lasta, jotka elävät äärimmäisessä köyhyydessä ja nälässä kuudessakymmenessä matalan ja alemman keskitulotason maassa. Olemme päättäneet tavoittaa nämä 73 miljoonaa haavoittuvassa asemassa olevaa lasta, jotka eniten tarvitsevat terveellistä, ravitsevaa kouluruokaa.

Olemme tietoisia tutkimuskonsortion arviosta, jonka mukaan 73 miljoonan kouluruokailua ja sitä täydentäviä terveydenhuollon toimia tarvitsevan lapsen tavoittaminen maksaa vuositasolla 5,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Näistä kustannuksista noin puolet kohdistuu matalan tulotason valtioihin, jotka tarvitsevat niihin kansainvälistä tukea. Loput kustannuksista tulisivat keskitulotason valtioiden vastattaviksi niiden kotimaisista varoista rahoitettavissa ohjelmissa.

Pidämme tervetulleina tutkimuskonsortion lausunnossa esitettyjä näkemyksiä, ja kehotamme ryhtymään jatkotoimiin, joilla nämä näkemykset muunnetaan toimintaperiaatteiksi.

Pidämme myönteisenä myös kouluruokakoalition sidosryhmien ryhmän esittämää toimintakehotusta.

Olemme tietoisia siitä, että kouluruokailuohjelmat, jotka muodostavat maailman suurimman sosiaalisen turvaverkon, ovat tehokas poliittinen vastaus koulutus- ja ruokakriiseihin, sillä ne tarjoavat valtioille muutosvoimaisen välineen, jolla voidaan lieventää oppimisvajetta ja vaikuttaa lasten välittömään terveyteen, ravitsemukseen ja hyvinvointiin sekä pitää kouluopetuksessa tytöt, joihin monista eri tekijöistä johtuvat maailman kriisit vaikuttavat suhteellisesti eniten.

Olemme vahvasti vakuuttuneita siitä, ettei koulutusta voida muuttaa osallistavaksi, oikeudenmukaiseksi ja laadukkaaksi ilman uskottavaa ja mielekästä vastausta maailmanlaajuiseen ruokakriisiin.

Siksi kehotammekin kansainvälisen yhteisön jäseniä ja kaikkia asianomaisia kouluruokailun sidosryhmiä ryhtymään jäljempänä esitettyihin tehokkaisiin ja määrätietoisiin toimiin kouluruokailuohjelmien turvaamiseksi ja tukemiseksi maailmanlaajuisissa ruoka- ja koulutuskriiseissä.

Kannustamme voimakkaasti hallituksia ja/tai paikallisia viranomaisia laajentamaan kansallisten ja/tai paikallisten varojen käyttöä kaikille lapsille tarkoitettujen kouluruokailuohjelmien rahoittamiseen, muun muassa selvittämällä innovatiivisia rahoitusvaihtoehtoja.

Pyydämme kansallisia ja/tai paikallisia hallintoja ensisijaisesti vahvistamaan kouluruokailun kustannusten tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta, myös kehittämällä vakaita kohdennusperusteita otettavaksi huomioon tarveharkinnassa. Etusijalle on asetettava myös eriarvoisuuksien ja moniperusteisen syrjinnän poistaminen, jotta tavoitetaan tytöt sekä haavoittuvimmassa asemassa olevat ja syrjäytyneimmät lapset. Lisäksi kannustamme valtioita parantamaan kouluruoan ravintoarvoa sekä selvittämään innovaatioita ja innovatiivisia tapoja järjestää kouluruokailu.

Kannustamme kehityskumppaneita lisäämään avun kohdentamista kouluruokailuohjelmiin 1 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla, mikä vastaa 0,6:ta prosenttia nykyisistä kehitysapuvirroista, sillä kehityskumppaneilla on tärkeä rooli tuettaessa matalan ja alemman keskitulotason valtioiden siirtymistä kestäviin, niiden itsensä omistamiin ja rahoittamiin kouluruokailuohjelmiin.

Kannustamme myös kansainvälisiä rahoituslaitoksia ja monenvälisiä kehityspankkeja asettamaan yhteiseksi lainatavoitteeksi 750 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria etuuskohteluun perustuvaan rahoitukseen ja vastaavan määrän markkinaehtoiseen rahoitukseen, joka kohdennetaan kouluruokailuohjelmiin.

Pyydämme kansainvälisiä rahoituslaitoksia ja monenvälisiä kehityspankkeja käynnistämään aloitteita, joilla mahdollistetaan etuuskohteluun perustuva, markkinaehtoinen ja innovatiivinen rahoitus kouluruokailuohjelmille, ottaen huomioon kouluruokailuun tehtyjen sektorirajat ylittävien kotimaisten investointien korkea ja itseään vahvistava tuottoaste.

Kehotamme jäsenvaltioita ja muita sidosryhmiä vahvistamaan kouluruokailuohjelmien seuranta-, arviointi- ja oppimisjärjestelmiään sekä tukemaan kouluruokailun indikaattorin sisällyttämistä kestävän kehityksen tavoitteeseen 4: Hyvä koulutus. Lisäksi kehotamme WFP:tä Data Monitoring Initiative -aloitteen johtajana perustamaan yhteistyössä Global Child Nutrition Foundation -säätiön ja useiden muiden kumppanien kanssa globaalin tietokannan ja globaalin tutkimuksen, jotta maailmanlaajuista raportointia ja seurantaa saadaan tehostetuksi.

Pidämme tervetulleena ilmoitusta siitä, että koko koalition maailmanlaajuinen ministerikokous järjestetään Pariisissa vuonna 2023. Olemme päättäneet yhdessä valvoa kokouksen valmisteluja ja kokoontua sen jälkeen uudelleen arvioimaan edellä esitettyjen toimien edistymistä.

Helsingissä, Suomessa, 18. lokakuuta 2022