Kvarlåtenskap utomlands

Om beskickningen får vetskap om sådan kvarlåtenskap utomlands som det eventuellt finns arvingar till i Finland, underrättar beskickningen utrikesministeriet om detta. Ministeriet förmedlar uppgiften till arvingarna eller någon annan part.

Beskickningen förmedlar dock inte någon uppgift om kvarlåtenskapen om kvarlåtenskapen eller del av den på den ort där den finns omhändertagits av en arvinge eller annan som har rätt till den, eller om arvingen eller eller någon annan som har rätt till kvarlåtenskapen har börjat sköta den.

Om en person som avses i 2 § 1 mom. och som är bosatt i Finland uppenbart har arvsrätt till kvarlåtenskap i utlandet, kan beskickningen på begäran av personen i fråga höra sig för hos myndigheterna inom sitt verksamhetsområde om kvarlåtenskapen finns inom beskickningens verksamhetsområde samt vem som sköter kvarlåtenskapen.

Beskickningen bistår vid behov arvingarna med att skaffa en boförvaltare för att sköta kvarlåtenskap som finns inom beskickningens verksamhetsområde.

Beskickningen kan också på begäran av part höra sig för vem som förvaltar kvarlåtenskapen. skötsel en utomlands varande kvarlåtenskap är eller vid behov hjälpa till att skaffa en boförvaltare genom att uppge kontaktuppgifter till lokala advokater som specialiserat sig på arvsrätt. Arvingarna bör själva vara i direkt kontakt med boförvaltaren och sända denne nödvändiga handlingar inklusive översättningar som påvisar arvsrätten. I Finland framgår arvingarnas släktskapsförhållande med den avlidna ur ämbetsbevis som fås av magistraterna eller församlingarna.