Finlands utvecklingssamarbete i Kirgizistan och Tadzjikistan

Finlands utvecklingssamarbete i Centralasien koncentreras till regionens fattigaste länder Kirgizistan och Tadzjikistan. Genom samarbetet främjas ansvarsfullt företagande och anständiga arbetsplatser, anpassning till klimatförändringar, en hållbar användning av naturresurser samt bättre tillgång till och kvalitet på rättsliga tjänster, i synnerhet för de mest utsatta befolkningsgrupperna.

Landprogram för Kirgizistan och Tadzjikistan:

Country Strategy for Development Cooperation 2018-2021: The Kyrgyz Republic and Tajikistan (PDF 690 KB, 40 sidor)

Finlands utvecklingssamarbete med Kirgizistan och Tadzjikistan utgår från EU:s strategi för Centralasien som senast uppdaterades 2015. EU ser länderna i regionen som viktiga partnerländer där de mänskliga rättigheterna, utbildning, miljön och säkerhetspolitiska frågor kräver särskild uppmärksamhet.

Kirgizistan och Tadzjikistan hörde till de fattigaste delarna av Sovjetunionen och övergången från planekonomi till marknadsekonomi pågår fortfarande. Länderna har stora miljöproblem efter den sovjetiska eran och de är ytterst utsatta för klimatförändringens effekter eftersom de ligger i ett bergigt område. Länderna har rikligt med naturresurser, men näringslivets bristfälliga basstrukturer förhindrar delvis att de utnyttjas effektivt.

Finland har bedrivit programbaserat bilateralt utvecklingssamarbete med Kirgizistan och Tadzjikistan sedan 2009. För det praktiska genomförandet står FN-organisationer, och en del av projekten genomförs som samarbete mellan statliga institutioner.

Handelssamarbete

Finlands handel med både Kirgizistan och Tadzjikistan har varit småskalig och Finlands export har varit betydligt större än importen. Möjligheterna att öka exporten har utretts i samband med ett program för handelsrelaterat utvecklingssamarbete.    

Civilsamhällesorganisationernas samarbete

Stiftelsen Abilis, som arbetar med rättigheter för personer med funktionsnedsättning, bedriver samarbete i Kirgizistan och Tadzjikistan. Missions- och biståndsorganisationen Fida International bedriver utvecklingssamarbete i Tadzjikistan.

Resultat i Kirgizistan och Tadzjikistan

 • Utrikeshandelns strukturer har utvecklats och nya exportavtal har nåtts med Europa och Ryssland. Småbrukare och SMF-företag har erbjudits utbildning och rådgivning för att effektivisera värdekedjor och produktion. Under åren 2015–2017 har det skapats närmare 1 000 nya arbetstillfällen.
 • Länderna har fått stöd i att skapa ett avgiftsfritt system för rättshjälp och över 70 000 människor har fått hjälp och rådgivning i rättsliga frågor under åren 2014–2017. Finland har också stött länderna i att ratificera internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna.
 • Föreningar för fiskodlare har inlett självständig produktion av fiskyngel och fiskfoder i Kirgizistan. Under åren 2009–2016 har fiskproduktionen vuxit från 193 ton till 2020 ton, den har med andra ord tiodubblats på åtta år. Fiskproduktionens tillväxt har en betydande inverkan på matsäkerheten i Kirgizistan.

Riskhantering

Finland har ingen diplomatisk representation i Kirgizistan eller i Tadzjikistan, så projekten genomförs av FN-organisationer eller genom finländska statliga myndigheter, för att minimera riskerna i medelsanvändningen. När arbetet utförs av organisationer med kännedom om landet eller genom myndigheter minskas också risker som har att göra med politisk instabilitet och säkerhet.

Tjänstemannakårens sovjetiska förvaltningstradition i kombination med låga löner inom staten och bristande finansiering för verksamheten har gett upphov till institutioner som fungerar ineffektivt och där personalen byts ut hela tiden. I allt sitt samarbete bemödar sig Finland om att stärka tjänstemännens kompetens och uppmuntra till öppen förvaltning. Finland stöder också länderna i att skaffa finansiering genom att öka försäljningen av förvaltningens tjänster och produkter.

Finlands stöd

 • Ett projekt för handelsrelaterat utvecklingssamarbete i Centralasien, steg IV, 4,8 miljoner euro, genomförs av FN:s utvecklingsprogram UNDP 2018–2021
 • Finlands vattenprogram i Kirgizistan och Tadzjikistan, steg II, 7,8 miljoner euro, genomförs av Finlands miljöcentral SYKE 2014–2019
 • Främjande av människovärdigt arbete i Kirgizistan och Tadzjikistan, steg II, 4 miljoner euro, genomförs av Internationella arbetsorganisationen ILO 2014–2019
 • Bättre förvaltning av naturresurser i Kirgizistan, steg II, 1,6 miljoner euro, genomförs av Geologiska forskningscentralen 2014–2019
 • Bättre förvaltning av naturresurser i Tadzjikistan, steg II, 1,6 miljoner euro, genomförs av Geologiska forskningscentralen 2014–2019
 • Bättre tillgång till rättstjänster med sikte på att rättsligt stärka Kirgizistan, steg II, 1,7 miljoner euro, genomförs av FN:s utvecklingsprogram UNDP 2018–2021
 • Stärka rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna med tanke på medborgarnas egenmakt i Tadzjikistan, steg II, 1,7 miljoner euro, genomförs av FN:s utvecklingsprogram UNDP 2018–2021
 • Samarbete inom det meteorologiska området i Kirgizistan, steg II, 500 000 euro, genomförs av Meteorologiska institutet 2018–2021
 • Samarbete inom det meteorologiska området i Tadzjikistan, steg II, 500 000 euro, genomförs av Meteorologiska institutet 2018-2020
 • Utveckling av fiskerisektorn i Kirgizistan, steg III, genomförs av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO 2018–2020