Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Suomen tuki internetin hallintofoorumille

Kuvaus

Rahoitus (funds-in-trust) UNDESA:n projektille Internet Governance Forum (IGF) YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksen (WSIS) Tunisin tietoyhteiskunta-agendan artiklojen 72-80 toimeenpanemiseksi. Artikloissa pyydetään YK:n pääsihteeriä kutsumaan koolle monitoimijafoorumi käymään policy-keskustelua internetin hallinnasta. YK:n WSIS+10-arviokokouksessa mandaattia jatkettiin seuraavaan arviokokoukseen v. 2025 (WSIS+20) asti. Suomi on ollut yksi merkittävimmistä rahoittajista IGF:n perustamisesta lähtien. IGF:n poikkileikkaavana teemana on kehitys; se miten internetiä voidaan parhaiten hyödyntää kehitystavoitteiden saavuttamiseksi. Oikein hyödynnettynä internet voi edesauttaa mm. köyhyyden sekä taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden vähenemistä, lmastokestävyyttä, demokratiaa ja hyvää hallintoa sekä ihmisoikeuksien toteutumista. IGF tarjoaa kehitysmaille mahdollisuuden keskustella näistä asioista globaalissa monitoimijaympäristössä. Käsitellessään internetiä laaja-alaisesti IGF tukee kehitysmaiden kapasiteetin vahvistamista ja osallistumista internetin hallintaan. Se edistää myös monitoimijakulttuurin leviämistä kansallisesti ja alueellisesti. Keskeisiä saavutuksia hankkeella ovat mm. olleet: 1. Mahdollistavan ilmapiirin luominen monitoimijavuoropuhelulle internetin hallinnosta 2. tehostunut yhteistyö internetin hallintoa hoitavien avainjärjestöjen välillä kehitystavoitteiden saavuttamiseksi 3. kehitysmaiden eri tahojen kapasiteetin vahvistaminen internetin hallinnon järjestelyihin osallistumiseksi. IGF:n toiminta tukee YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaa (Agenda 2030), erityisesti SDG-tavoitteiden 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16 ja 17 saavuttamista, sekä edesauttaa kehitysmaiden integraatiota maailmantalouteen. IGF-kokoukset toteutetaan kaikkien toimijoiden yhteistyöllä sillä periaatteella, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja toteutukseen. Sihteeristö, isäntämaat ja monitoimijapohjainen valmisteluryhmä (Multistakeholder Advisory Group, MAG) ovat avainroolissa. IGF:n tuki kanavoidaan Genevessä toimivan sihteeristön kuluihin (ml. henkilöstökulut ja kehitysmaihin suuntautuva fellowship-ohjelma) sekä kehitysmaiden osallistumiseen IGF-kokouksiin. IGF saa eri tahoilta in kind -tukea. Suomen lisämyöntö IGF:lle on 200.000 EUR (UNDESA) vuodelle 2022 jatkona vuosien 2020-2021 rahoitukselle. Maksatus toteutetaan yhdessä erässä 2022.

Rahoituspäätös

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Informaatio- ja viestintäteknologia 100%

Rahoituskanava

Yhdistyneet Kansakunnat, the Department of Economic and Social Affairs, DESA

Ota yhteyttä

kpo-20

Rahoituskohteen numero

89892493

Tunnus

UHA2022-017437

Sivua muokattu

02.01.2023