Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

INGO/Metsäntutkimuslaitosten kansainvälinen liitto (IUFRO)

Kuvaus

Metsäntutkimuslaitosten kansainvälisellä liitolla (IUFRO, International Union of Forest Research Organizations) on tunnustettu asema metsäntutkimuksen kansainvälisen yhteistyön edistäjänä sekä kehitysmaiden tutkimuslaitosten ja tutkijoiden kouluttajana. IUFRO:n jäsenjärjestöihin lukeutuvat maailman kaikki merkittävimmät metsäntutkimuslaitokset, ml. Suomen luonnonvarakeskus Luke. UM ja IUFRO ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2006 tavoitteenaan tehostaa kansainvälisen tiedeyhteisön panosta kansainvälisiin metsäpolitiikkaprosesseihin, erityisesti YK:n metsäfoorumin työhön, sekä vahvistaa kestävän metsävarahallinnon toimeenpanoa etenkin kehitysmaissa. Vuonna 2020 UM ja IUFRO määrittelivät uusittavan strategisen kumppanuuden painopisteet, jonkapäätavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa metsien ja ihmisen terveyden välisestä suhteesta sekä tietoa siitä, miten metsien kunnostaminen edistää kestävän kehityksen tavoitteita tieteellisen tarkastelun apuvälineenä. Kumppanuus on täysin linjassa IUFROn toimintasstrategian (2019-2023) kanssa. Tuettava hanke on globaali, mutta hyödyttää erityisesti kehitysmaita. IUFRO:n Maailman metsät, yhteiskunnat ja ympäristö -tutkimushanke (Special Project on World Forests, Society and Environment, WFSE) tuottaa monitieteistä ja kehitysmaiden yhteiskuntien kannalta tärkeää tietoa, joka tukee poliittista päätöksentekoa. IUFRO:n tiedepaneeli tuottaa arviointiraportteja ja policy brief -julkaisuja, jotka on suunnattu poliittisille päätöksentekijöille. Tiedepaneeli on tuottanut perustietoa mm. YK:n metsäfoorumille ja monenkeskisten ympäristösopimusten osapuolikokouksille. Vuonna 2022 Suomi tukee IUFRO:n toimintaa yhteensä 400 000 eurolla. Suomen rahoitus liittyy erityisen kiinteästi kehityspoliittisen selonteon neljänteen painopisteeseen – "Ruokaturva sekä veden ja energian saatavuus ovat kohentuneet ja luonnonvaroja käytetään kestävämmin". Suomen tukemien IUFRO:n toimintojen tavoitteena on etenkin köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen sekä kestävän kehityksen edistäminen. IUFRO:lle annettavalla rahoituksella tuotettu tutkimustieto on julkista ja kaikkien saatavilla.

Lisätietoa

https://www.iufro.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös

400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Metsäntutkimus 100%

Rahoituskanava

Metsäntutkimuslaitosten kansainvälinen liitto

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

81805001

Tunnus

UHA2022-014584

Sivua muokattu

12.12.2022