Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,03.12.2018

Kauppa ja kehitys / UN Global Compact -aloite; Global Compact Trust Fund -rahoitus v. 2018-2020 (5. lisämyöntö)

Kuvaus

UN Global Compact (UNGC) on YK:n pääsihteerin vuonna 2000 perustama yritysvastuualoite, jonka tavoitteena on saada yritykset yhdessä YK-järjestelmän, kansalaisyhteiskunnan ja ammattiyhdistysliikkeen kanssa, sekä teollisuusmaissa että kehitysmaissa, toimimaan yhteiskunnallisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävällä ja vastuullisella tavalla. UNGC edistää myös yritysten ja YK-järjestelmän välisiä kumppanuuksia. Ohjelman muutosteoria pohjautuu siihen, että UNGC:n 10 vastuullisuusperiaatteen noudattamisen ja muun yritysten tekemän kestävän kehityksen vastuullisuustyön kautta (jota UNGC tukee) yritysten operatiivinen toiminta muuttuu laadullisesti niin, että yritykset luovat aikaisempaa enemmän myönteisiä sosiaalisia ja ympäristöllisiä kehitysvaikutuksia yhteiskunnassa sekä välittömän oman toimintansa seurauksena että välillisesti laajemmin toimitusketjussa: ihmisoikeuksia kunnioitetaan, työelämän normeja sekä ympäristöstandardeja noudatetaan ja yritykset luovat uusia ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin. UNGC on tärkein ja laajin kansainvälinen verkosto, joka edistää yritysten yhteiskuntavastuuta ja sitoutumista kestävään kehitykseen. UNGC on ollut Suomen yhteistyökumppani vuodesta 2008 alkaen. Edellinen tuki UNGC:lle myönnettiin vuosille 2015-2016. UNGC:n työ tapahtuu sekä globaalilla että paikallisella tasolla. Global Compact -toimisto hoitaa UNGC:n operatiivisen johtamisen ja koordinaation, tukee muita hallinnollisia osia ja pyrkii aktiivisesti mobilisoimaan eri toimijoita, erityisesti yksityistä sektoria, kestävän kehityksen edistämiseen yhteiskuntavastuun puitteissa. Paikallisverkostot (Local Networks) ovat jäsenten muodostamia maakohtaisia tai alueellisia verkostoja, jotka edistävät vastuullista yritystoimintaa UNGC:n kymmenen periaatteen osalta ja verkosoituvat muiden kumppanien kanssa maa- ja aluetasoilla. Maailmanlaajuisesti UNGC:llä on 69 paikallisverkostoa. Suomen rahoitus aloitteelle vuosina 2018-2020 on 200.000 EUR, josta 190.000 EUR myönnetään UNGC:lle ja 10.000 ohjelman seurantaan ja siihen vaikuttamiseen.

Lisätietoa

www.unglobalcompact.org

Rahoituspäätös  03.12.2018

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 100%

Rahoituskanava

Yhdistyneet kansakunnat

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89853301

Tunnus

UHA2018-006850

Sivua muokattu

14.12.2018