Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.12.2017

Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) uhrirahaston ohjelma kv. rikosten uhrien avustamiseksi; seksuaalisen väkivallan uhrit

Kuvaus

Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) ja uhrirahasto on perustettu vuonna 2002 voimaan tulleella valtiosopimuksella, Rooman perussäännöllä. Uhrirahasto tukee ICC:n toimivaltaan kuuluvien rikosten uhreja ja näiden perheitä. Ns. ICC-rikoksia ovat joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset. Uhrirahaston toiminta jakaantuu kahteen osaan: ICC:n uhreille määräämien hyvitysten täytäntöönpanoon ja uhrien sekä heidän perheidensä avustamiseen. Uhrirahasto rahoittaa itseapuhankkeita, joita sen kumppanijärjestöt toteuttavat paikallistasolla. Avustamisen toimintamuotoina ovat mm. fyysinen kuntoutus, psykologinen tuki ja materiaalinen avustus. Kohdemaita ovat olleet Uganda ja Kongon demokraattinen tasavalta. Vuonna 2018 uhrirahasto käynnistää toimintansa Norsunluurannikolla. Lisäksi toimintaa suunnitellaan Keski-Afrikan tasavaltaan turvallisuustilanteen niin salliessa. Erityisenä uhrirahaston toiminnan temaattisena painopisteenä ovat seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan (SGBV) uhrit. Näiden uhrien tukemisen tarve kasvaa koko ajan ja lisäksi tuomioistuimen hyvitykset SGBV-uhreille ovat ajankohtaistumassa (nk. Bemba-tapaus). Uhrirahastolle osoitettava tuki on mahdollista osoittaa nimenomaan SGBV-uhrien tukemiseen. Hankkeiden tavoitteena on tukea uhrien ja heidän perheidensä toipumista rikosten aiheuttamista vahingoista ja auttaa heitä saavuttamaan ihmisarvoinen elämä sekä edistämään sovinnontekoa ja rauhanrakennusta yhteisöissään. Toiminta ulottuu yksilö- ja yhteisötasolle: avustusmuotojen kautta tuetaan paitsi yksilöiden kuntoutumista ja voimaantumista, myös yhteisöllisen vakauden ja sovinnon syntymistä. Uhrirahaston suurimpia tukijoita ovat olleet Ruotsi, Iso-Britannia, Saksa, Hollanti ja Suomi, joka on myös yksi pitkäaikaisimmista tukijoista. Suomen tuki vuosille 2017-2020 (yhteensä 800 000 euroa) on tarkoitettu uhrirahaston temaattisesti kohdennettuun toimintaan seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreille. Alueellisesti tuki osoitetaan Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tapahtuvan hanketoiminnan rahoittamiseen.

Lisätietoa

http://www.trustfundforvictims.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  04.12.2017

800 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Ihmisoikeudet 60%
 • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 20%
 • Lain ja oikeuden kehittäminen 20%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt
 • Hiv/aidsin kanssa elävät henkilöt

Rahoituskanava

Kansainvälisen rikostuomioistuimen uhrirahasto

Ota yhteyttä

oik-10

Rahoituskohteen numero

28924127

Tunnus

UHA2017-005427

Sivua muokattu

10.01.2018