Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,02.04.2012

Kauppa ja kehitys / UN Global Compact -aloite; Global Compact Trust Fund -rahoitus v. 2012

Kuvaus

UN Global Compact (UNGC) on YK:n piirissä vuonna 2000 syntynyt kansainvälisten yritysjohtajien aloite, jonka tavoitteena on saada yritykset yhdessä YK-järjestelmän, kansalaisyhteiskunnan ja ammattiyhdistysliikkeen kanssa, sekä teollisuusmaissa että kehitysmaissa, toimimaan yhteiskunnallisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävällä ja vastuullisella tavalla. UNGC edistää myös yritysten ja YK-järjestelmän välisiä kumppanuuksia. UNGC on tärkein ja laajin kansainvälinen verkosto, joka edistää yritysten yhteiskuntavastuuta ja sitoutumista kestävään kehitykseen. Yksityisen sektorin toimijoiden sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen noudattamalla UNGC:n kymmentä, ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon, työelämän oikeuksiin, ympäristön suojeluun ja korruption vastaiseen toimintaan liittyvää periaatetta integroi Suomen kehityspolitiikan ihmisoikeusperustaisuuden ja läpileikkaavat tavoitteet kauppaa tukevaan kehitysyhteistyöhön. UNGC on ollut Suomen yhteistyökumppani vuodesta 2008 alkaen. UNGC:n työ tapahtuu sekä globaalilla että paikallisella tasolla. Global Compact -toimisto (Global Compact Office) hoitaa UNGC:n operatiivisen johtamisen ja koordinaation, tukee muita hallinnollisia osia ja pyrkii aktiivisesti mobilisoimaan eri toimijoita, erityisesti yksityistä sektoria, kestävän kehityksen edistämiseen yhteiskuntavastuun puitteissa. Paikallisverkostot (Local Networks) ovat jäsenten muodostamia maakohtaisia tai alueellisia verkostoja, jotka edistävät yritysten yhteiskuntavastuutoimintaa UNGC:n kymmenen periaatteen osalta ja verkostoituvat muiden kumppanien kanssa maa- ja aluetasoilla. Maailmanlaajuisesti UNGC:llä on lähes 100 verkostoa.

Lisätietoa

www.unglobalcompact.org

Rahoituspäätös  02.04.2012

300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 100%

Rahoituskanava

Yhdistyneet kansakunnat

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89853301

Tunnus

UHA2011-006734

Sivua muokattu

10.08.2012