GPSA, Global Partnership for Social Accountability
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.12.2014

GPSA, Global Partnership for Social Accountability

Kuvaus

Maailmanpankin GPSA –kumppanuudella pyritään kansallisella tasolla lisäämään kehitysmaiden hallintojen vastuuvelvollisuutta kansalaisilleen, parantamaan palvelutarjontaa sekä sen laatua. Toiminnan ytimessä on kansalaisten osallistumisen ja kansalaisyhteiskunnan tukeminen siten, että niiden ääni ja toimintamahdollisuudet vahvistuvat. Tavoitteena on myös auttaa eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä kestävien ratkaisujen löytämiseksi eri kehityshaasteisiin. GPSA:han kuuluu kaksi erillistä komponenttia. Pääkomponentin muodostaa rahasto, josta myönnetään hanketukea GPSA -yhteistyösopimuksen tehneiden valtioiden kansalaisjärjestöille. Toisen komponentin tavoitteena on lisätä eri toimijoiden tietotaitoa ja kapasiteettia. GPSA:n tukeminen edistää demokraattista ja vastuullista yhteiskuntakehitystä, omistajuutta ja ihmisoikeuksien toteutumista. Rahasto auttaa kehitysmaiden hallituksia saavuttamaan kansalaisyhteiskunnan tuella parempia kehitysvaikutuksia. Rahasto painottaa ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa tukemalla toimia, jotka edistävät maan hallituksen vastuullisuutta ja tilivelvollisuutta kansalaisilleen sekä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. Rahasto tukee haavoittuvien ryhmien ääntä poliittisessa päätöksenteossa ja edistää yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteiden toteutumista. Rahaston suoria hyödynsaajia ovat tuetut kansalaisjärjestöt ja laajemmin koko kansalaisyhteiskunta. GPSA:lla on verkkopohjainen tietoalusta (Knowledge platform), jonka kautta hyväksi todetut käytännöt jaetaan mahdollisimman laajasti myös GPSA:n rahoituksen ulkopuolelle jääville kansalaisyhteiskunnan edustajille. GPSA on Maailmanpankin alla toimiva rahasto, jolla on oma sihteeristö. Rahastolla on käytössään Maailmanpankin laaja asiantuntijaverkosto. Rahasto tukee paikallisten kansalaisjärjestöjen vastuuvelvollisuushankkeita.

Lisätietoa

http://www.thegpsa.org/sa/

Rahoituspäätös  17.12.2014

1 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 34%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 33%
  • Vapaa tiedonkulku 33%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89892501

Tunnus

UHA2014-048684

Sivua muokattu

01.12.2015