Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,23.05.2013

Metsä- ja puuvarojen kestävä käyttö

Kuvaus

Tavoitteena on ympäristötietoisuuden lisääminen ja ympäristön tilan paraneminen Guineassa Malin alueella. Tavoitteena on vähentää ja tehostaa puu- ja metsävarojen käyttöä sekä parantaa maaperän ja metsien tilaa. Hanke pyrkii lisäämään ymp.tietoisuutta ja vahvistamaan kapasiteettia koulutuksen avulla. Puun käyttöä vähennetään korvaamalla risuaitoja osittain elävillä pensailla ja puilla sekä ottamalla käyttöön puuta säästäviä liesiä. Puuntuotanto turvataan ja metsävaroja lisätään perustamalla puuviljelmiä sekä parantamalla olemassa olevia metsiä ja sitä kautta maaperää. Koulutuksessa hyödynnetään pyramidimenetelmää, jossa koulutetut vastuuhenkilöt siirtävät tietoa yhteisöissään. Perustetaan hankekomitea, jossa on edustajat hankekylistä, prefektuurin teknisistä palveluista sekä paikallishallinnosta. Komitean välityksellä hallinnolle mahdollistuu osallistuminen hankkeen päätöksentekoon. Hankkeen taustalla on huoli puu- ja metsävarojen hupenemisesta ja riittämättömyydestä välttämättömiin tarpeisiin sekä maaperän köyhtymisestä. Tavoitteena on antaa hyödynsaajille ympäristökasvatusta ja koulutusta puuvarojen säilymiseksi ja lisäämiseksi.

Myönnöt

 • 2011: 17 922 €
 • 2012: 15 525 €
 • 2013: 17 325 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Ympäristöapu
 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Ilmastonmuutoksen hillintä
 • Biodiversiteetin vaalinta
 • Aavikoitumisen torjunta

Toimiala

 • Polttopuu ja puuhiili 30%
 • Ympäristökasvatus ja -koulutus 70%

Rahoituskanava

Kehitysmaayhdistys Indigo ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

24301201

Tunnus

UHA2011-007347

Sivua muokattu

23.05.2013