Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2017

Pelastakaa Lapset; Köyhien ja erittäin köyhien kotitalouksien ruokaturvan vahvistaminen Burkina Fason pohjoisissa provinsseissa

Kuvaus

Kossi- ja Souroun maakunnissa Burkina Fasossa viime vuosina tehdyt ruokaturva- ja ravitsemustilannearvioinnit osoittavat, että tällä alueella esiintyy toistuvia kriisejä, jotka johtuvat epäsuotuisista ilmasto-, ympäristö-, sosiaalisista ja taloudellisista olosuhteista. Hankkeella pyritään lisäämään lasten ja raskaana olevien naisten ruokaturvaa Boucle du Mouhounin alueella. Kolme erityistavoitetta on: 1) parantaa kotitalouksien ja haavoittavassa asemassa olevien ryhmien (köyhimpien kotitalouksien, raskaana olevien naisten ja lasten) peruspalvelujen saatavuutta, 2) kotitalouksien ja haavoittavassa asemassa olevien ryhmien tuotantokapasiteetin ja niiden monipuolisten elintarvikkeiden saatavuuden lisäämiseen kestävällä tavalla ja 3) paikallisten instituutioiden ja yhteisöjen valmiuksien vahvistaminen elintarvikkeiden, ravitsemus- ja terveyspalvelujen tuotannossa. Hankkeen tulokset: • Parempi terveys-, vesi- ja sanitaatiopalveluiden saatavuus sekä parempi tietoisuus, asenteet ja käytännöt aliravitsemuksen ehkäisemiseksi yhteisöjen tasolla. • Köyhimpien kotitalouksien paremmat mahdollisuudet saada ruokaa ja heidän tuotantokapasiteettinsa parantaminen sosiaalisten turvaverkkojen ja toimeentulon tukemisen avulla. • Paikallisten toimijoiden valmiuksien vahvistaminen elintarvike- ja ravitsemusturvan toimien suunnittelussa, koordinoinnissa ja seurannassa sekä riskienhallinnassa ja katastrofien torjunnassa. • Integroitua kestävää ruokaturvaa edistävä toimintamalli dokumentoidaan ja jaetaan poliittisille päätöksentekijöille ja keskeisille toimijoille paikallisella ja kansallisella tasolla. Terre des hommesin johtama ja sen sekä Save the Children Finlandin, GRETin, Wupakwen ja Salakiin toimeenpaneva konsortio-ohjelma pyrkii luomaan integroidun ja monialaisen toimintamallin ravitsemukseen, terveyteen, elintarviketurvaan ja hallintotapaan Kossin ja Souroun maakunnissa. Tämä monialainen lähestymistapa perustuu kunkin konsortioon kuuluvan jäsenen asiantuntemukseen ja täydentävyyteen. Terveys, ravitsemus, vesihuolto ja hygieniatoimet hyödyttävät suoraan 138 692 henkilöä ja välillisesti 495 254 henkilöä, eli kaikkiaan 105 657 kotitaloutta (6 henkeä per kotitalous). Katastrofiriskien hallinta ja hallintotukitoimet hyödyttävät epäsuorasti 37 467 kotitaloutta. Lisäksi toimeentulon suorat tuensaajat ovat 9 611 kotitaloutta ja sosiaaliturvaverkoston edunsaajat ovat 1 600 kotitaloutta.

Rahoituspäätös  01.11.2017

66 983 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ravitsemus 33%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 33%
  • Monisektoriapu 34%

Erityinen kohderyhmä

  • lapset

Rahoituskanava

Pelastakaa Lapset ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28701303

Tunnus

UHA2017-005167

Sivua muokattu

14.11.2017